De Dag des Heren

Ben je voorbereid?

In de laatste dagen vòòr ‘De Dag des Heren’ (Deel 7)

Ez.47:21-23    Dit land nu moet u voor uzelf verdelen over de stammen van Israël. En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten. Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de stammen van Israël. Het zal gebeuren dat in de stam waarbij de vreemdeling verblijft, u daar zijn erfelijk bezit moet geven, spreekt de Heere JHWH.

Naar mijns inziens zal onze generatie getuigen mogen zijn van de vervulling van de belofte die vader JHWH aan Abraham gaf. Het is de vervulling dat het Koninkrijk van JHWH hier op aarde een feit zal zijn. In dit beloofde Koninkrijk zal het verbondvolk van de Vader, het ware Israël, bijeengebracht worden om zich daar (in het beloofde land) te gaan vestigen. Dit Koninkrijk zal bestaan uit de stammen van Israel waar ook Efraïm en Manasse deel van zijn. (Vers 13: met voor Jozef twee gebieden), èn de vreemdeling die zich aan het verbond van JHWH heeft gehouden. Zij worden op ‘de dag des Heren’ bijeen gebracht door JHWH en niet door mensen. De vreemdeling die uit heidense volkeren komen hebben via de Middelaar, Messias Jezus, de volledige identiteit van Israel ontvangen (Rom.11:17). Zij zijn samen met andere Messiaanse verbondsgelovigen uit Jacob het komende Koninkrijkvolk dat de belofte van het Verbond in ontvangst zal nemen.

Ez.37:21-22    En spreek tot hen: Zo zegt de Heere JHWH: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben

Zo is er ook maar één (vernieuwd) verbond dat JHWH slechts met één Volk gesloten heeft. Het koninklijk volk dat alleen Hij in deze ‘laatste dagen’ zal herstellen zal één Koning hebben. In de vorige les hebben we uitvoerig gesproken uit wie en hoe de samenstelling van dit verbondsvolk Israël er uit zal zien. Het zijn ‘de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben’ (Op.12:17b). Deze openbaring van Messias Jezus is een bevestiging op de leer van Paulus als hij spreekt over het ware verbondvolk van  Israël.

Ef.2:11-13       Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Messias Jezus

Bedenk daarom dat je voor jezelf zeker weet dat je bij dit ware Israël hoort, die gekenmerkt wordt doordat zij het Verbond met JHWH hebben geaccepteerd en hiernaar wandelen zoals Messias Jezus deze toepaste in Zijn leven en in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14,15 en 16 menigmaal op wijst.

Ez.37:24          En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.

We hebben uitvoerig gesproken over de verbondsgelovigen die ‘het getuigenis van Jezus Christushebben. Zoals Ezechiël dat ook bevestigt, ‘zij die Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden.’ Dit doen is werkelijk Vader JHWH liefhebben. Wandelen in en toepassen van JHWH’s Tora instructies, zoals de Messias daar in gewandeld heeft en deze in Zijn leven heeft toegepast. Dat zijn de ware gelovigen en volgelingen van Messias Jezus. Hij heeft Zijn Vader’s Tora instructies toegepast in Zijn leven en was daardoor de enige persoon die zonder zonden was en het ware, onbesmette Lam van JHWH kon zijn en is!

Ez.37:26-27    Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.

Babylonische denken

Voor mij is het 35 jaar geleden dat ik Jezus de Zoon van JHWH heb mogen leren kennen. Het was op een sabbatdag waar ik in een evangelie gemeente te Santpoort voor het eerst van mijn leven het Woord hoorde. Op die zaterdag werd het fundament behandeld onder de noemer van een Beréa cursus. Je weet wel, naar de verzen waar ik regelmatig naar verwijs in Handelingen 17. Ik ben deze christenen die mij de boodschap van Jezus en die gekruisigd aan mij doorgaven zeer dankbaar. JHWH gebruikt vandaag nog steeds christenen om Zijn Zoon aan een ieder kenbaar te maken. Wat JHWH gebruikt om Zijn plan te verwezenlijken is per definitie nog niet slecht. Het probleem is alleen dat vele christenen denken dat Zijn plan hier ophoud.

Joh.14:16        Niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus Zijn Zoon.

Jezus is het begin, de deur waar je doorheen moet om bij de Vader te kunnen komen. En dat geldt specifiek ook voor het Joodse volk en de verloren schapen van Israel waar Hij speciaal voor gekomen is (Mat.15:24). Mijn christentijd was een periode van ruim 25 jaar leven in Egypte. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik zal dit toelichten. De meeste christenen hanteren nog steeds Egyptische rituelen, tradities en Babylonische gefundeerde onderwijs. De reden hiervan is dat het volk Israel verstrooid is onder de heidense volkeren omdat zij zich niet hielden aan Vaders onderwijs. Zij liepen andere goden achterna, zoals Nimrod (zondag), Ishtar (pasen) en Tammuz (kerst), het volk hield zich niet aan JHWH’s feesten en nuttigden onrein vlees. Maar niet getreurd, JHWH heeft de mens zo lief dat Hij Zijn Zoon zond, ook voor zij wiens DNA afstamt uit de heidenvolkeren. Vader belooft in Zijn Woord dat er een tijd zal aanbreken dat alle afstammeling weer terug zullen keren naar het Verbond dat Hij eens sloot met het volk Israël en de vreemdeling die zich bij hen aansluit. In Zijn komende Koninkrijk zal dit in al zijn volheid toegepast gaan worden.

Doordat de kerkvaders een hekel kregen aan alles wat joods was hebben zij de instructies van JHWH drastisch gewijzigd. Hierdoor is het ware geloof vermengd met Babylonische leerstellen en zijn de tijden en wetten verandert (Dan.7:25). De meeste christenen vieren en leren deze heden ten dage nog in de zondagochtend diensten. Daniël voorspelde dit gebeuren al en vele lesbrieven heb ik hier aan gewijd. Doordat ook ik Babylonische feesten vierde in de christelijke gemeenten was ik blind voor Vaders instructies, het echte onderwijs van JHWH, wiens Woord nooit verandert en blijft tot in aller eeuwigheid (Mat.5:18)! Sterker nog, ik had nog nooit van Zijn instructies (betekenis van Tora) gehoord! In het tweede boek van de Tora, Exodus, leerde ik dat JHWH in Egypte Zijn eerste Moëd (feest) aan Zijn volk gaf: Pesach.

Van Egypte naar de woestijn

1.Kor.5:7         Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pesach lam is voor ons geslacht: Christus.

Een ieder die Messias Jezus als zijn Verlosser en Heiland geaccepteerd heeft, heeft Pesach ontvangen. Voor velen (dus ook voor mij) was dit in Egypte. Maar Egypte is niet de plaats waar je zijn moet en is zeker niet je eindbestemming. Soms kan het er wel heel gezellig zijn waardoor velen er blijven hangen. Een feit is dat Egypte op vele gelovigen een enorme aantrekkingkracht heeft. Zelfs voor hen die Egypte verlaten hebben nijgen veelal om terug te keren. “Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren (Num14:3b)?” Ik hoor dit vaak zeggen door gelovigen die zijn overgestoken naar de volgende fase in hun geloofsleven; de woestijn fase, onze plaats totdat Jeshua (Jezus) komt om gezamenlijk Zijn Koninkrijk in te gaan.

Vader JHWH zal nooit Zijn Tora instructies in Egypte geven om de eenvoudige reden dat Egypte zijn eigen koningen (lees afgoden) heeft.
Maar Vader is in deze ‘laatste dagen’ de gelovigen aan het wakker schudden en daardoor zie je dan ook dat christenen in Egypte de Moëdim, de feesten van God proberen te vieren en zelfs de sabbat houden. Om de leden niet teleur te stellen wordt het in de christelijke wereld dan ook met enige terughoudendheid toegestaan. Immers, christelijke leiders verwerpen nog steeds openlijk de Tora van JHWH en blijven één of andere vervangingsleer volgen door te zeggen dat deze instructies voor het oude Israël was of alleen voor de bewoners van de huidige staat Israël geld.

Op een enkeling na zullen zij dan ook nooit tot de erkentenis van de waarheid komen en in Gods plan wandelen en Zijn Moëdim (vastgestelde tijden/feesten) in ‘de laatste dagen’ begrijpen en kennen. In 2 Thess.2 vers 3 heeft Paulus het over een grote afval van gelovigen. Wie deze groep zal zijn, zullen we binnenkort zien.

Ongezuurd

Er is nog een Moëd dat in Egypte begint en eindigt in de woestijn (Ex.12:31-41). Dat is het tweede voorjaarsfeest na Pasach, het feest van de Ongezuurde Broden dat bij veel christenen een onbekend begrip is. Weet dat Messias Jezus alle voorjaarsfeesten vervuld heeft. En als je werkelijk een volgeling van Hem wilt zijn zul je dit feest ook behoren te vervullen. De keuze is aan jou, maar wil je verder met Hem, dan krijg je de kans om deze tweede Moëd in je leven toe te passen zoals de Messias deze heeft vervuld. “Niet mijn wil maar Uw wil geschiede” (Mat.26:30). Zie ook Mat.7:21.

Ongezuurd zijn betekent dat je de beslissing neemt om alle zuurdesem, Egyptische  en Babylonische gefundeerde rituelen, tradities, religies en het volgen van eerdere genoemde afgoden uit je leven te verbannen. Ja, zelfs uit de je gedachte haalt en er niet meer aan zult denken (Ef.4:23). Er mag geen enkel zuurdesem in je leven overblijven, zelfs geen schitterende kerstbal of gekleurde paasei. Deze Moëd duurt tien dagen, en is het getal van een volheid (hier: van de mens). Ik zou eerder zeggen leegheid van de mens, want je zult geheel ongezuurd moeten zijn. Alle zuurdesem zul je in Egypte achter moeten laten. Dit is een serieuze zaak want de aparte gezette Geest van JHWH zal beslissen of het je menens is. Zie Openbaringen hoofdstuk 2 t/m 3.

En dan, op een eerste dag in de week zul je opstaan om naar de Vader te gaan en zul je Egypte met haar Babylonische systeem achter je laten. Je reis is begonnen en via de Schelfzee (de doop) kom je in de woestijn terecht. Dat is de plaats waar Vader JHWH je hebben wilt.

Op.12:14         En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Onze plaats

Als je het verhaal van de Exodus uit Egypte kent, moet het voor je duidelijk zijn dat de woestijn de plaats is waar JHWH je hebben wilt. In de woestijn geeft JHWH je Zijn instructies (Tora) om, hoe je als verbondsgelovige in Zijn Koninkrijk kunt leven en hoe je daar kunt komen. Hij zal zijn Tora nooit in Egypte geven, die zullen het verwerpen omdat de inwoners van Egypte haar eigen regels en wetten heeft.

In de vorige les heb ik zo goed als ik kon uitgelegd (het ontbreekt mij aan de kennis van een astronoom) waarom Openbaringen 12 met de woorden “En er verscheen een groot teken in de hemel“ begint. Nu moet dan ook voor je duidelijk zijn dat er teksten zijn die in dezelfde context staan, zoals over de draak die “met zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel en op de aarde werpt” (Op.12:4). Deze zijn ook tekenen/aanwijzingen dat zich in de sterrenhemel afspeelt. Uiteraard heeft het wel een boodschap die elders in het Woord staat opgeschreven.

Op.12:6           En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Dus Openbaringen 12 vers 6 dat zegt dat ‘de vrouw (beeld van het verbondsvolk Israël) naar de woestijn vluchtte’ is een verschijnsel dat zich in de sterrenhemel afspeelt. Het is en mag dan ook niet als een letterlijke oproep gezien worden om naar een woestijn te vluchten, zoals sommigen dat beweren. Overigens, niet iedere verbondsgelovige is in staat om een vliegtuig, ‘twee vleugels van een grote arend’  (zo wordt uitgelegd) te nemen om naar een woestijn te vliegen.

Op.12:14         En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

De twee vleugels van een grote arend worden door JHWH gegeven. Vleugels in de Bijbel, hebben de betekenis van snelheid en bescherming (Ps.17:8; Ez.16:8). Daarnaast wijst de grote arend ook de weg.

Hoe ik zelf ruim 10 jaar geleden in de woestijn terecht gekomen ben, was doordat ik door JHWH’s Geest en Woord bepaald werd om te zoeken naar Zijn Koninkrijk. Wonderbaarlijk kwam ik al snel bij de Tora terecht, Zijn instructies om er te komen. Door Zijn Gerechtigheid in mijn leven toe te passen kwam het verzoek van de leiding van een plaatselijke gemeente om daarmee te stoppen of anders de gemeente te verlaten. Ik koos samen met mijn vrouw om Egypte te verlaten. Ja, de woestijn is dan soms erg eenzaam en verlaten. Maar ik begreep wat JHWH bedoelde met de woorden dat de woestijn mijn plaats was. Het was een plaats waar ik gevoed werd met het Woord, de Tora van JHWH. Het meeste wat ik door Zijn Woord en Geest heb mogen leren, heb ik opgeschreven en als lesbrieven verstuurd zodat anderen de door eeuwen heen krom geworden weg, recht zouden maken en deze ook gaan bewandelen.

Jes.42:16-17   En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden; die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden.

Wat zou het een opwekking te weeg brengen wanneer christenen even niet naar hen luisteren die de instructies (Tora) van Vader JHWH verwerpen. Wat een vreugde zal het zijn wanneer de christenen JHWH’s instructies zouden omarmen en deze in hun leven zouden gaan toepassen. Wat een lof en eer voor de Vader zou het zijn dat zij in actie zouden komen om de Schelfzee over te steken en om de Egyptische en Babylonische rituelen en tradities achter zich te laten. Om naar de woestijn te trekken en vervolgens verdere instructies van JHWH te ontvangen zodat zij het Koninkrijk van God in kunnen gaan, zonder smet of rimpel.

De verlossing (vrijheid) die je in Egypte ontvangen hebt kun je ook zomaar weer verliezen. In de woestijn leer je hoe je deze ontvangen vrijheid kunt beschermen. ‘Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels’ (Ps.17:8). In de woestijn zal de Vader voor je zorgen en is de plek totdat Messias Jezus wederkomt. In Egypte kun je nooit voor 100% Gods Moëdims (feesten/vaste tijden) kunnen vieren en begrijpen aangezien zij een eigen koning hebben. Ook al doe je je best, je zult altijd mee worden getrokken om ook de Babylonische feesten te vieren, die een gruwel voor JHWH zijn. Een verbond met JHWH sluiten is in Egypte onmogelijk. Hij wil je in de woestijn hebben, daar is je plaats waar je in alle rust aan je relatie met Hem kunt werken. Soms moet je er ook een punt achter zetten als sommigen niet mee willen gaan omdat hun gedachte in Egypte is en hun reputatie op het spel staat.

Ex.6:8             Zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid.

In de woestijn

Ik heb al gezegd dat de woestijn verlaten en eenzaam is. In vergelijking met de gelovigen in de christelijke wereld, zijn het er niet veel die een verbond met Vader JHWH hebben gesloten. Weet dat Zijn verbond(en) eeuwig zijn en vergeet niet dat Zijn verbond een Ketuba (trouwakte) is waarin staat dat Hij voor je zal zorgen. Hoe ziet die plaats in de woestijn er dan uit die JHWH voor ons heeft voorbereidt om ‘de laatste dagen’, vòòrdat de dag des Heren’ aanbreekt, te kunnen overleven? Het wordt algemeen aangenomen dat de wereld, en dus ook voor JHWH’s verbondsvolk die daarin nog verkeerd, aan de vooravond staan van een allesvernietigende periode van financiële armoede, honger, ziekte en misschien wel oorlog. Volgens Jezus, weeën die ergens aan voorafgaan (Mat.24). Een geboorte van een Volk misschien (Jes.66:8)? 

Micha.2:12-13 Ik (JHWH) zal u, Jakob (Iraël), zeker verzamelen, geheel en al (inclusief Efraïm en de vreemdelingen, zie Ez.47;21-23). Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, JHWH gaat aan de spits.

“Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen.” Het ‘overblijfsel’ is een verwijzing naar ‘de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben’ (Op.12:17b). Zij worden hier in ‘de laatste dagen’ bijeengebracht als schapen van Bozra. Als een kudde in haar weide of anders gezegd; als een groep gelovigen midden in de woestijn. Het Hebreeuwse woord Bozra betekent schaapskooi en heeft als eerste functie, de schapen te beschermen tegen onheil van buiten af. Dit samenbrengen in een schaapskooi kan dus niet na of tijdens ‘de dag des Heren’ zijn. Het leven in een schaapskooi is een tijdelijk onderkomen en zal dus vòòr ‘de dag des Heren’, tijdens de woestijnperiode plaatsvinden. Welke Bozra jouw plek is, zul je volkomen moeten vertouwen op de Geest van JHWH. Zijn heilige, Geest die je de weg hierin zal wijzen. (Heilig betekent apart gezet of apart zetten).

Wat ik vandaag zie gebeuren is dat verbondsgelovigen door de Apart Zettende Geest van JHWH in hun hart worden aangesproken om elkaar op te gaan zoeken. Om in en voor de komende ‘laatste dagen’  in een Bozra met elkaar te leven. Er zullen kleine (huis)groepen gaan ontstaan. Zij zullen samen werken, een ieder met een eigen taak om elkaar in elkaars levensonderhoud te kunnen voorzien (Hand.2:44; 4:32). In de komende moeilijke tijden zullen gezinnen bij elkaar gaan wonen en bijvoorbeeld een stuk land gaan bewerken om voor voedsel te kunnen zorgen. De schaapskooi zal op deze wijze in alle nood kunnen voorzien. Samen zullen zij in liefde JHWH en elkaar dienen. JHWH zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten (Ps.94:14).

De dag des Heren

We hebben ook gezien dat JHWH zijn tekenen en aanwijzingen aan de mens gegeven heeft zodat wij ons kunnen voorbereiden op de komst van Zijn Zoon, Jezus (Op.12). Wij bereiden ons voor door o.a. de sabbat te houden en door Zijn Moëdim Zijn vastgestelde tijden/feesten in ons leven toe te passen. Dit zijn ook tekenen/zegels  waar je je mede verbondsgelovige aan kunt (her)kennen (Op.7:1-3; Ez.13:9,16).

Hand.1:10-11 zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Terwijl de discipelen Jezus zagen vertrekken, ontrok een wolk Hem uit hun gezicht (Vers 9). Hij vetrok van de aarde naar de hemel. Op dezelfde wijze zal Hij ook terugkomen waarbij dezelfde wolk een rol speelt, maar nu van de hemel naar de aarde. Hij zal daarna niet weer voor een tweede keer naar de hemel terugkeren zoals velen in Egypte hebben geleerd.

1.Thes.4:15-17 Want dit zeggen wij u met een woord van JHWH, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Paulus spreekt hier namens JHWH over Zijn komst naar de aarde. In deze ontmoeting dat zich in de lucht afspeelt wordt niet gesproken over een (rechtsom)keer naar de hemel. De ontmoeting is een éénmalige tegemoetkoming.

Toen de Messias Jeruzalem binnentrok gingen velen de stad uit Hem tegemoet (Joh.12:13). Maakte Hij vervolgens direct rechtsomkeert om terug te gaan waar Hij vandaan kwam? Nee. Maar het is begrijpelijk dat velen zich afvragen wat er na die ontmoeting in de lucht gebeuren zal. Op welke plek zullen we dan voor altijd bij Hem zijn? Het antwoord wordt door Ezechiël gegeven die hetzelfde scenario beschrijft als Paulus in 1.Thess.4 betreft de opstanding uit de dood van de broeders en zusters die in Messias Jezus gestorven zijn.

Ez.37: 13         Dan zult u weten dat Ik JHWH ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, JHWH, dit gesproken en gedaan heb, spreekt JHWH.

 Hier wordt heel duidelijk geprofeteerd en verwezen naar het land, uw toekomstig land. Het land dat JHWH beloofd heeft aan Zijn verbondsvolk en opgeschreven staat in Zijn verbond. Dit is het doel, hier gaan we als laatste naartoe om vervolgens onze erfenis (land) in ontvangst te nemen (Ez.47:23). Deze dag zal, zoals we inmiddels weten worden aangekondigd door Vaders tekenen/aanwijzingen in de zon, maan en sterren om zijn Moëdim ‘vaste tijden’ c.q. ‘feesten’ aan te kondigen (Gen.1:14)

Luk.21:25-26 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Hand.2:20       De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

Voordat ‘de dag des Heren’ zal aanbreken zal JHWH Zijn verbondsvolk aanwijzingen geven in de zon, maan en sterren. ‘De dag des Heren’ wordt aangekondigd met zonsverduistering(en)en bloedrode manen (speciale maansverduistering). Exact zoals JHWH het in het begin in Genesis 1 vers 14 heeft aangegeven. Op de eerste Moëd, Pesach van het jaar 2014 zal er volgens de NASA zo’n bloedrode maan te zien zijn. Op de laatste Moëd, Sukkot 2014 zal een tweede bloedrode maan aan de sterrenhemel te zien zijn. Wederom, op de eerste Moëd, Pesach 2015 een bloedrode maan alsook op de laatste Moëd, Sukkot 2015 welke voorafgaat van en totale zonsverduistering op Jom Terruah de eerste Moëd in het najaar van 2015. Deze astronomische verschijnselen zijn al eens eerder geweest zoals ook het teken in de hemel van de vrouw uit Openbaringen 12, maar nog niet eerder vier maansverduisteringen op een rij en alle vier op een Moëdim, waarvan de laatste wordt aangekondigd door een volledige zonsverduistering op het Bazuinfeest.

Mark.13:24-27 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.

Na ‘de laatste dagen’, opde dag des Heren’ wordt een laatste teken gegeven in de zon, maan en de sterren. Wie omhoog kijkt zal dit herinneren, het zijn de laatste tekenen/aanwijzingen die JHWH zal geven en zij zullen de komst van Messias Jezus naar de aarde zien, op dezelfde wijze, in een wolk, zoals Hij is heengegaan. Exact zoals vele andere Bijbelteksten dit bevestigen, zal ook de laatste exodus naar het beloofde land beginnen.

Luk.21:27-28  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Daarom wandelen kinderen van het licht in de schaduw van Messias Jezus om als de tijd en dag aangebroken is, ook deel zullen hebben aan de werkelijkheid. 

Kol.2:16-17     (NBG) Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die [slechts] een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

Vele gelovigen zijn verblind omdat zij zich op het woordje [slechts] blindstaren, die ooit door valse leraren in de oorspronkelijke tekst is toegevoegd. Het gevaar is dat zij daardoor in het duisternis tasten en Messias Jezus voor hen dan als een dief in het nacht komt met alle gevolgen van dien (1Thess.5:20). Voor de kinderen van het licht die de geboden van JHWH onderhouden en het getuigenis van Messias Jezus hebben zal het een groot feest zijn. Voor hen komt Hij niet als een dief in de nacht (1Thess.5:4). Jezus verwijst in de laatste dagen naar de tekenen (zon, maan en sterren) der (vaste) tijden (Luc.12:56). Een verwijzing naar JHWH’s Moëdim. 

Op.3:3,5          Bedenk dan hoe u het (Woord) hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.  Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Moge onze Vader JHWH je behoeden, beschermen en leiden tot de laatste dag De dag des Heren, waarop we elkaar zullen zien bij de komst van onze Koning Messias Jezus om samen met Hem het Koninkrijk van JHWH in te kunnen gaan en ons te houden aan de prachtige Koninklijke wetten die Hij ons gegeven heeft zodat wij in vrede mogen leven met elkaar en met Hem.

Num.6:23-27  De HERE nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: Adonai JHWH zegene u en behoede u; Adonai JHWH doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; Adonai JHWH verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

EINDE

One Response to “Ben je voorbereid?”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Goed om dit onderwerp weer eens te lezen.
  De verschillende info die u aanhaalt was mij bekend,weliswaar in de engelse taal…
  Maar het blijft me erg boeien.

  Psalm 137 wordt steeds duidelijker.

  Heel goed dat u die tekst uit Openbaring aanhaalt over het houden van Abba YHVH’s gebed=oden en het getuigenis van Yeshua….Die twee kunnen niet zonder elkaar.

  Shalom, Hadassah

Reageer

*