De Charisma van JHWH

Spreken in, en vertalen van tongen

De Charisma van Vader JHWH (deel 9)

Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest als een Gave van JHWH ontvangen om hem of haar leven met kracht, liefde en met een gezond verstand bij te staan.

2Tim.1:7          Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Om een kind van God te willen zijn is het noodzakelijk om De Geest van God te ontvangen. Hiermee word je door God geleidt om te leven in overeenstemming met Zijn wil. Zijn wil heeft Hij laten opschrijven in de Tora; Zijn levensinstructies voor een volk in Zijn komende Koninkrijk. Dit is een leven vanuit het Nieuwe Verbond dat door Jezus de Messias tot stand is gebracht. (Jer. 31:31-34). Immers, Jezus was het smetteloos lam waar door het mogelijk geworden is om een kind van God te worden. Met Zijn bloed verzegelde hij als het ware het deksel van de ark van het verbond waarin de instructies van God liggen. Echter, door toedoen van de Heilige Geest schrijft Hij nu, deze levensinstructies in de harten van Zijn kinderen waardoor zij vanuit Zijn liefde in vreugde, blijdschap en vrede kunnen wandelen in overeenstemming naar Zijn wil.

Rom.8:14         Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen [en dochters] Gods.

In de vorige les hebben we het even gehad over leven en dood. Het nieuwe leven welke je van Vader JHWH ontvangen hebt, heeft alles te maken met Zijn Charisma dat God aan je wilt geven. JHWH wil met Zijn Charisma door je heen werken, omdat het je wel gaat. Daarnaast zul je Zijn leiding hard nodig hebben, want je kunt (in moeilijke tijden) alleen op Hem vertrouwen. Gods Geest zal je de weg naar Zijn Koninkrijk wijzen en door het toepassen van Zijn Gerechtigheid weet je straks hoe het in Zijn Koninkrijk er aan toe gaat.

Rom.8:6-10     Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet [Verbond] Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

In deze laatste dagen, zullen nog vele ongelovigen van dit evangelie van het Koninkrijk Gods horen. Als jij je geroepen voelt om als apostel (zendeling) deze taak op je te nemen? Dan kan deze laatste les over Gods Charisma ‘het spreken in tongen’ en ‘het vertalen van het spreken in tongen’ wellicht een bijdrage voor je roeping zijn.

1Kor.12: 1        Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten.

1Kor.12:10       aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

Hoewel Paulus hier de laatste Geestes uitingen opnoemt, is zijn onderwijs over Gods Charisma daarmee nog niet afgelopen. In de volgende verzen, (na 1 Kor. 12 vers 11) vervolgt hij zijn onderwijs met de reden waarom (nieuwe) gelovigen door Gods Geest geleid dienen te worden en waarom JHWH Zijn manifestaties door Zijn Geest aan de gelovigen doorgeeft. Je kunt dit opmaken omdat Paulus twee maal het woordje ‘Want’ gebruikt.

Vers 12            Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Er is één Geest, zo is er ook maar één lichaam, en dit ene lichaam is slechts één Eklesia (kerk) bestaande uit verscheidene personen uit alle volkeren (inclusief het Joodse) die één ding gemeen hebben. Zij zijn allen met één en dezelfde Geest vervuld. Nog één maal, één universele lichaam (kerk/volk) van alle gelovigen op aarde die de voorwaarde, de leiding van de Heilige Geest om te kunnen wandelen in Gods Gerechtigheid hebben geaccepteerd en daardoor medeburgers van Israel zijn geworden.

Ef.2:10-12        Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken [Gods Gerechtigheid] te doen, die God tevoren [in Zijn Tora] bereid heeft, opdat wij daarin [Gods Gerechtigheid] zouden wandelen. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israels en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Helaas begrijpen velen dit wereldwijde eenwordingsproces van Gods Geest niet. Dat is één van de redenen waarom er zoveel misverstanden en misleidingen over Gods Charisma is, vooral over ‘het spreken in tongen’. Zonder het te beseffen wordt het tegenovergestelde bewerkstelligd, geroepen gelovigen worden verdeeld en van elkaar gescheiden. Dit kan nooit Gods bedoeling zijn met dit charisma.

Vanaf de zondeval is het altijd Gods plan geweest om de wereld te bereiken met het Evangelie van Zijn Koninkrijk. Hij koos daar als eerste één man voor uit; Abra(ha)m. Toen God Abram voor het eerst riep (Gen. 12:1-2) maakte JHWH bekend waarom: en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En Abram gehoorzaamde direct en ging heen daar waar God hem gewezen had. Abram, hij wordt de geloofsvader voor alle volkeren genoemd. Weet je ook waarom? Vanwege zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. God zei; “Ga” en Abram ging.

Stel je voor één lichaam, één bruid die zich nu aan gereed maken is om straks als énige vrouw naast JHWH in Zijn komende Koninkrijk te mogen gaan regeren. Om dit te kunnen bereiken, gebruikt JHWH onder andere Zijn Charisma van het spreken in tongen en het vertalen van tongen. Met het doel om al die (on)gelovigen uit de volkeren, op één lijn te krijgen.

In de Tenach (O.T.) was het volk Israel die deze belofte/opdracht van God aan Abraham voortzette. Het aantal vreemdelingen (niet Israëlieten) die zich bij het uitverkoren volk aansluit was erg laag. Door de komst van het (ver)Nieuwe(de) Verbond (Jer. 31:31) dat door Jezus werd gerealiseerd heeft de blijde boodschap, het evangelie van Gods Koninkrijk een nieuwe impuls gekregen. Nu is het God Zelf die met Zijn Eigen Geest door gehoorzame gelovigen heen de overige volkeren van deze wereld met het Evangelie van Zijn Koninkrijk gaat bereiken. Dit is dan ook de hoofdreden geweest waarom Jezus de opdracht gaf waarbij Gods Charisma ‘het spreken in tongen’ ter sprake komt.

Marc.16:15-17             En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.

Aan de discipelen die bij Hem waren gaf Jezus voor het eerst de opdracht om de wereld in te gaan om het Evangelie van het God’s Koninkrijk te verkondigen. En het maakte niet uit of de ongelovigen in een andere taal spraken. Wie in de Tora, Gods levensinstructies gingen geloven, dat wil zeggen net als Abraham accepteren en gehoorzamen, moesten zich laten dopen tot vergeving van hun oude wandel die in de zonde lag en zij werden vervuld met Gods Geest die hen leidde naar de Volle Waarheid (Joh. 3:3,5) zodat zij in staat zouden zijn om het komende Koninkrijk van God in te kunnen gaan.

De gelovigen aan wie Jezus deze zendingsopdracht gaf, zou JHWH bijstaan met  het charisma van kracht om de boze geesten uit te kunnen drijven en voor de volkeren die in een andere taal spraken, met het charisma om te kunnen spreken in die vreemde maar bestaande taal, oftewel het spreken in tongen. Voor de gelovigen, zij die in de bediening staan (in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven) was het een nieuwe taal. Daar zal ook het charisma van vertalen van tongen bij komen kijken. Want wat moet je als een wildvreemde die jou taal niet spreekt opeens begint te antwoorden.

Deze zendingsopdracht van Jezus, met de benodigde charisma’s heeft haar aanvang op de pinksterdag waarop ook de beloofde gave/gift in vervulling ging, dat JHWH Zijn Geest heeft gegeven. We kunnen dit lezen in Handelingen 2. Om de juiste toedracht van deze belangrijke gebeurtenis te kunnen begrijpen zul je de aanloop (Handelingen 1) ook moeten lezen. De uitstorting van Gods Geest en het spreken in vreemde talen was het gevolg van de gehoorzaamheid van de twaalf apostelen.

Hand.1: 2- 3     tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

De blijde boodschap ‘het Evangelie van Gods Koninkrijk’ staat bovenaan op de agenda. Nogmaals herhaalt Jezus hier in voorbereiding (net als in Marcus 16 vers 15), nadrukkelijk het belang van deze wereldevangelisatie, waar tevens het werk van Gods Geest centraal staat (zie het hoofdstuk over het charisma ‘Kracht’).

Hand.1:8          maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Lucas de schrijver van het boek Handelingen die zelf ook deel uit maakte van de groep van de twaalf apostelen, benoemt de apostelen die het spreken in tongen ontvingen met ‘zij’ (vers 12 en 13). In vers 14 wordt deze groep door Lucas bestempeld als ‘allen’.

Hand.1:12-13       Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.

Inclusief hijzelf (Lucas) gaat het hier duidelijk over de twaalf apostelen van Jezus samen met enige vrouwen en directe familie van Jezus.

Hand.1:14             Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Op de dag na de zevende sabbat, na de kruisiging van Jezus, werd zoals beloofd, De Heilige Geest gegeven. En volgens de instructies uit de Tora kwamen de twaalf apostelen op deze Pinkster-Pelgrimsdag (zie Lev. 23:15-22)  in Jeruzalem bij elkaar. Lucas vervolgt zijn verhaal over dezelfde groep gelovigen (de twaalf Apostelen, de vrouwen en familie van Jezus) en noemt hen nog steeds ‘allen’.

Hand.2:1          En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Precies zoals Jezus aan de twaalf apostelen voorzegd en geboden heeft (Marc. 16:15-17) ontvingen ‘zij’, de apostelen het charisma om in tongen/vreemde talen te spreken. Het doel moge nu wel bekend zijn, maar voor hen die het (nog) niet door hebben geeft Lucas voor alle zekerheid nog een bevestiging.

Vers 5-8           Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

Door gehoorzaamheid aan de oproep in de Tora (Lev. 23:15-22), kwamen op deze Pinkster-Pelgrimsdag Israëlieten bijeen afkomstig uit verschillende landen. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten,  Kretenzen en Arabieren, (vers 9 en 10). Merk op dat de het spreken in tongen niets anders is dan het spreken in een vreemde maar bestaande taal. Er is niets geheimzinnigs bij het spreken in tongen/vreemde taal.

Lev.23:21        Jullie moeten die dag als heilige dag samen vieren en mogen dan niet werken. Dit voorschrift blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont.

Dan begint Petrus te spreken, maar ook de elf andere apostelen (Hand. 2:11) beginnen het Evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen. Op die dag kwamen 3000 Israëlieten, voornamelijk Joden, tot geloof. Het startsein was gegeven en wereldevangelisatie werd een feit. Het duurde niet lang of het Evangelie van het Koninkrijk Gods bereikte ook in getale de niet Israëlieten. In Handelingen 10 kunnen we lezen dat ook de heidenen tot geloof kwamen.

Hand.10:44-47 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis [Israëlieten], die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.

Ook zij (de heidenen) ontvingen de gift van JHWH, Zijn Geest. “Want ook zij hoorden” (in vers 46) de apostelen in hun eigen taal de grote daden van God verkondigen. “Zij hoorden” is een verwijzing naar de laatste genoemde groep personen. Hier is dat de groep heidenen die tot geloof gekomen zijn en Gods Geest als gave ontvingen. In de laatste gedeelte van de zin is “hen” een verwijzing naar de apostelen. Wederom zien we een exacte vervulling van de zendingsopdracht zoals Jezus gesproken heeft in (Marc. 16:15-17). En Paulus bevestigt dit nog eens in zijn onderwijs:

1Kor.14:22       Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven.

Wat Paulus zegt, is dat het spreken in tongen/vreemde talen een teken voor ongelovigen is, uitgesproken door gehoorzame gelovigen onder leiding van Gods Geest. Een mooi voorbeeld is die van Corrie ten Boom en Betty Smit die Gods Charisma van het spreken in een vreemde taal op bijzondere wijze hebben meegemaakt door aan mensen uit een ander land het Evangelie van Gods Koninkrijk in hun eigen taal te verkondigen.

Even terug naar Handelingen 2. Dit teken is precies wat er ook op Pinksteren is gebeurd. Ze waren allemaal verbaasd, toen zij deze ongeletterde Galliërs hoorden spreken in hun eigen moedertaal. Aan het einde van deze gebeurtenis zien we dan ook het resultaat. Het doel waarvoor JHWH met Zijn Geest het Charisma spreken in tongen/vreemde talen door de zendelingen heen werkte.

Hand.2:41-42   Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.  En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Het woordje ‘tongen’ komt van het Griekse woord ‘Glossa’ en betekent in de eerste plaats ‘tong’ als lid van het lichaam, een orgaan van meningsuiting. Ten tweede een taal of dialect gebruikt door een volk die zich daarmee onderscheidt van andere volkeren of naties. En dit laatste is precies waar het charisma voor het spreken in tongen/vreemde talen voor is bedoeld (Marc. 16:15), alle volkeren die een andere taal spreken dan je eigen moedertaal te bereiken met het Evangelie van Gods Koninkrijk.

Althans zo heeft Jezus het opgedragen en we zien het in handeling 2 en 10 tot werkelijkheid komen. Waarom Bijbelvertalers niet het woord ‘taal’ of ‘talen’ maar ‘tongen’ gebruikt hebben is naar mijn mening dan ook een verkeerde keuze geweest. Erg jammer, want van dit charisma met het oog op ‘tongen’ is een aparte leer gemaakt die gelovigen niet tot één lichaam maakt maar juist verdeeld.

Het onderwijs van Paulus over Gods Charisma is toch zo duidelijk. Niet voor niets, zegt hij telkens dat het die ene God, diezelfde Geest is die het charisma bewerkstelligt. In het elfde vers van hoofdstuk 12 over de onderwijzing van Gods Charisma herhaalt hij het nog eens, ik meen voor de veertiende keer. Nogmaals:

1Kor.12:11       Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Ondanks dat Paulus dit herhaaldelijk bij elke charisma benadrukt komt het in de gemeente van de Korintiërs helaas niet door. Niemand, ook ik niet heeft het recht om de Charisma’s van JHWH tegen te houden (1 Kor. 14:39). Dus ook Gods Charisma om te spreken in een vreemde taal niet. Hij is en blijft de initiator van elke Charisma, ook het spreken in vreemde talen. Zoals de Geest het hun gaf uit te spreken (Hand. 2:4b).

God geeft Zijn Gave, Zijn Eigen Geest alleen aan hen die hij vertrouwt en gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. In de gemeente te Korintië was dit ver te zoeken. Er vonden handelingen plaats die nog erger waren dan in de wereld en die het daglicht niet konden verdragen. Leiding was totaal zoek. Daarnaast was veel onrust vanwege de vele nationaliteiten. Gemeenteleden van Korintië spraken niet dezelfde taal. Iedereen deed maar wat. Er was geen onderscheid in charisma en bedieningen en wie welke bediening had (1 Kor. 12:12-31). En toch ontvingen zij het onderwijs over Gods Charisma, want God is genadig en Paulus kreeg opdracht om orde op zaken te stellen, om te komen tot één lichaam van Christus (1 Kor. 12:12-). Om te beginnen moedigt hij hen aan om te wandelen in de liefde vanuit de eerste twee geboden uit het Verbond van JHWH (1 Kor. Hoofdstuk 13).

Ter informatie: De plaats Korintië ligt op een belangrijke handelsroute die als havenstad de Ionische Zee, via de Golf van Korintië , met de Egeïsche Zee verbindt. De vele gelovigen die langs kwamen en misschien wel bleven deed de groep weinig goeds doordat zij in hun eigen moedertaal bleven spreken. Vanwege het ontbreken van goed leiderschap ontstonden er kliekjes met eigen leerstellingen waar ook in een eigen taal of dialect gesproken werd. De samenkomst was niet meer dan een markt waar iedereen in zijn/haar eigen taal sprak en dat door andere medegelovigen niet te volgen of te verstaan was. Een heel hoofdstuk 14 wijdt Paulus zich over dit communicatieprobleem en geeft richtlijnen hoe de orde weer terug in de samenkomst kan komen.

Is Gods Charisma tot voordeel en groei van Gods Koninkrijk? Hebben we alle manifestaties van Zijn Geest vandaag nog steeds nodig? Absoluut, ze zijn vandaag nog steeds nodig, precies zoals het in de vroege Kerk (Hand. 2) voor het eerst werden waargenomen. God werkt door alle charisma’s en vult een praktische noodzaak. Je kunt alleen op één manier een zoon of dochter van God zijn, dat is als je je laat leiden door Zijn Geest. Met het doel om één volk te worden, het nieuwe volk van het komende Koninkrijk van God. Zorg dat je zeker weet dat je deel uit maakt van dit universele lichaam van Christus dat JHWH wereldwijd aan het verzamelen is door met Zijn Charisma door gelovigen heen te werken.

Rom.9:19         Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen [en dochters] Gods.

Rom.8:14         Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen [en dochters] Gods.

8 Responses to “Spreken in, en vertalen van tongen”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Shavuoth ten tijde van Handelingen 2 is dan mijns inziens de vroege regen en wat er aan staat te komen de late regen zoals in Joël wordt voorzegd.
  Beide regens kenmerken zich doordat de oprechte gelovigen zich hielden aan Abba’s richtlijnen (zonder marges) en het waren ook die 120 die daaraan voldeden, gezien de geschiedschrijving…
  of zit ik ernaast?

  Shalom, Hadassah

 2. Marie-Jose says:

  Hallo,
  Met veel belangstelling, bovenstaande gelezen.
  En zo zie ik het ook.
  Mijn kennismaking met tongen , in de zin van onverstaanbare klanken,
  die dan ook nog door velen tegelijk werden gebezigd, gaf me n akelig gevoel.
  Terwijl ik er weinig van wist.
  Maar zoals het in de bijbel staat, andere talen makes more sence to me.

  MJ

 3. Hadassah says:

  Ik bedoel met Abba YHVHs richtlijnen Zijn geboden tesamen met het geloof/belijdenis van Yeshua….

 4. Hadassah says:

  Wel een vraagje?
  Hoe moeten we de golf in de charismatische wereld zien zoals we allen wel min of meer hebben kunnen vernemen?
  Was dat gemixt?

  Ik herinner me dat Abba YHVH tegen Efraïm, het noordelijke Koninkrijk zegt dat Hij hen vanwege hun hardnekkigheid onder de volkeren zou gaan verstrooien…en dan staat er zo duidelijk dat wij en onze vaderen tevens “Aldaar vreemde goden dienen zullen”'”
  Jer 5:19 En het zal geschieden, wanneer gij zult zeggen: Waarom heeft ons YHVH, onzeElohim, al deze dingen gedaan? dat gij tot hen zeggen zult: Gelijk als gijlieden Mij hebt verlaten, en vreemde goden in uw land gediend, alzo zult gij de uitlandse dienen, in een land, dat het uwe niet is…
  Jer 16:13 Daarom zal Ik ulieden uit dit land werpen, in een land, dat gij niet gekend hebt, gij noch uw vaders; en aldaar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, omdat Ik u geen genade zal geven.
  Jesaja 28 eveneens…
  Voor mij reden destijds om alles aan uitleg uit die hoek aan de kant te leggen en niet meer terug te pakken,maar wat denkt u?
  Of heb ik et in de studie over het hoofd gezien?
  Shalom, Hadassah

 5. xandrah says:

  Andere talen, ik denk dat dit de juiste vertaling is. Ipv tong.
  Glossa kan beide betekenen.

  Toch … het spreken in een ‘taal’ bouwt/sticht ook jezelf.

  Door elkaar heen praten, lijkt me zinloos. Het zou wel prachtig zijn als er daadwerkelijk een vertaler aanwezig was. Maar die lijkt er bijna nooit te zijn.

 6. wfb says:

  Shalom,

  Eigen ervaring:
  Het spreken in tongen zoals ik dat ruim 30 jaar vanuit een “evangelische gemeente” geleerd heb doe ik niet meer. Voor die tongen was ikzelf die begon en het aanstuurde. Zo wordt dat ook geleerd. Inmiddels weet ik dat JHWH degene is die aanstuurt en altijd met een specifiek doel.
  Ik zie nu ook waarom JHWH het ‘spreken in vreemde talen’ in het leven heeft geroepen.
  Dat is vanwegen het Noordelijk Koninrijk dat verstrooid is onder de volkeren. Want zij moeten het Evangelie horen. Dat is een opdracht van Jeshua.
  Bedankt Hadassah voor de eye opener.

  Groet,
  Winand

 7. wfb says:

  Shalom Xandrah,

  “Het bouwt en sticht ook jezelf” geldt voor alle Charisma’s van JHWH.
  Helaas hebben sommigen van deze uitspraak een leerstelling gemaakt.

  Groet,
  Winand

 8. xandrah says:

  Soms, kan het spreken in tongen van iemand op zijn zachtst gezegd, echt irriteren. Dan haalt het uit gebed. Ik heb iemand weleens gestopt om die reden.

Reageer

*