De Charisma van JHWH

Het onderscheiden van geesten

De Charisma van Vader JHWH (deel 8)

1 Kor.12:10      aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

In onze studie over de Charisma van JHWH, zijn we gekomen bij de zevende uiting van Gods Geest; het onderscheiden van geesten. Hadden Adam en Eva zich in het paradijs laten leiden onder dit charisma, het onderscheiden van geesten, dan was de zondeval er waarschijnlijk niet geweest. In mijn opinie hadden zij de misleiding van de slang kunnen zien aankomen. Wanneer zij dagelijks van de boom des levens hadden gegeten, dan zouden zij niet geïnteresseerd zijn geweest in (de boom van) kennis van goed en kwaad. Want eten van de boom des levens, het Woord van God, geeft leven in overvloed, maar het eten van de boom van kennis van goed en kwaad geeft het tegenovergestelde.

Gen.2:17          maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Tot op de dag van vandaag is de keuze van welke boom men eet en de gevolgen daarvan, niet anders. De tegenstander (satan) maakt het de mens er niet eenvoudiger op, ook hij weet wie zich niet houdt aan de leefregels die Vader JHWH in Zijn Woord gegeven geeft. Zij zijn een makkelijke prooi om te laten eten van de verkeerde boom, die van kennis van goed en kwaad. Zij worden velen jarenlang beziggehouden met misleidende leerstellingen die uiteindelijk niet zullen resulteren in een overvloedig leven. Het Bijbelse charisma voor het onderscheiden van geesten werkt voor hen niet meer, immers zij (her)kennen de waarheid niet en zijn vroegtijdig (geestelijk) gestorven.

Het onderscheiden van geesten begint bij het onderscheiden van deze twee bomen. Leven volgens Gods instellingen (de boom des levens) of het volgen van menselijke leerstellingen die vaak een boodschap geven over goed en kwaad. Begrijp wel, de Bijbel staat vol voorbeelden van menselijke goed/kwaad omdat zij Gods instellingen hadden nagelaten; een leven van overvloed met JHWH nabijheid en zegen welke beschreven staan in de Tora, Gods instructies.

In deze laatste dagen zie je dat steeds meer gelovigen wakker worden en teruggaan naar de Tora, de boom des levens om daarvan te eten zoals God het heeft bedoeld. Maar de tegenstander weet dat ook, volgens openbaringen zal hij in deze laatste dagen dan ook speciaal gaan richten op deze groep gelovigen.

Op.12:17          En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van JHWH bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.

De tegenstander (satan) heeft het speciaal gemunt op Gods volk die de geboden van JHWH onderhouden, dat zijn zij die Gods Verbond hebben geaccepteerd en daardoor leven. Net zoals Jezus dat onderwees en uitdroeg.

Begrijp heel goed dat wat hier in Openbaringen 12 vers 17 geschreven staat, niet gaat om mijn of om jouw getuigenis over Jezus, maar om het getuigenis afkomstig van Jezus, die getuigd over jou en mijn levenswandel in Gods Gerechtigheid. Jezus, Zelf zal aan de Vader een getuigenis afleggen met daarin ieders levenswandel of zijn volgens Zijn instructies zijn uitgevoerd. Denk aan het verhaal over de vijf dwaze en vijf wijze maagden. We noemen dit getuigenis, het getuigenis van het zoonschap. Want door de wandel in Gods gerechtigheid, Zijn Tora heeft Jezus Zelf het getuigenis van het zoonschap ontvangen.

Joh.5:34,36      maar Ik behoef het getuigenis van een mens niet, doch Ik zeg dit, opdat gij behouden wordt. Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.

Het uiteindelijke doel van de tegenstander met de ware gelovige is dus net zoals hij bij Adam en Eva deed, je levenswandel in gerechtigheid te ontnemen. Een leven in overeenstemming met de werken (instructies) die Vader JHWH ons in Zijn Woord gegeven heeft. Ondanks dat de tegenstander het gemunt heeft op hen die de geboden van JHWH onderhouden, is er een macht die vele malen groter is dan hij. Om stand te kunnen houden zal JHWH Zelf met Zijn eigen Geest Zijn ware volk bijstaan met Zijn charisma voor het onderscheiden van geesten.

2 Tim.1:7         Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Merk op dat één kleine misstap (zie Adam en Eva) grote gevolgen kan hebben. Het blijft daarom noodzakelijk om zelf het Woord van God te bestuderen. Ook al geeft Gods Woord je onderscheiding van geesten voor eenvoudige zaken, het is de basis om Gods Charisma te kunnen ontvangen. Daar waar de menselijke geest te kort schiet komt Hij met Zijn charisma van onderscheiding des geesten om de misleiding te ontmaskeren. Hij alleen kan en zal je leiden tot de volle waarheid.

1Joh.4:1         Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

De donkere kant van het christendom is dat goedgelovigen worden wijsgemaakt dat door het volgen en uitvoeren van goede zaken zoals humanistische activiteiten, zij gehoor gegeven aan Gods normen voor het leven. Een mooi gebaar, want het is goed om je medemens te helpen, daar is niets op tegen. Echter, dit is niet het doel dat JHWH met zijn kinderen wil bereiken. Deze activisten hebben het plan en het doel van Gods verlossing duidelijk (nog) niet begrepen. Zij leren het volk niet om Gods Gerechtigheid aan te doen; Gods levensstijl, dat nodig is om te leven en te wandelen in Zijn Koninkrijk.

Waarom zijn deze levensinstructies nu zo belangrijk? Om de geesten te kunnen beproeven (of zij van God komen) heb je niet alleen kennis van Gods Woord nodig maar des temeer een levenservaring en levensstijl in overeenstemming met datzelfde Woord.

Jer.31:33b       Ik zal mijn Tora [levensinstructies] in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Joh.14:15         Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden [levensinstructies] bewaren.

Joh,14:24-26   Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al [de levensinstructies] wat Ik u gezegd heb.

Jezus, die het Woord Zelf vervuld heeft door de levensinstructies van Zijn Vader JHWH op te volgen, heeft dit gedaan om voor ons een voorbeeld te zijn, om ons daarin te onderwijzen en om ons deelgenoot te maken van Zijn familie. Dit onderwijs van Hem dat afkomstig is uit de Tora, de Profeten en Schriften is en zal nooit veranderen.

Nog niet eerder in de geschiedenis is de Gave, het ontvangen van de Geest van God, vandaag de dag zo nodig geweest om jou en mij in deze waarheid te leiden. Hij is je persoonlijke leraar voor vandaag. Let op de woorden van Jezus, Hij zal je niet iets nieuws leren, maar in herinnering brengen al wat Hij je al geleerd heeft en opgeschreven staat in je Bijbel. Het Levende Woord, de boom des levens waar je met een gerust hart van kunt eten.

Een geest die van God afkomstig is, door bijvoorbeeld een bediening van een leraar, zal dus onder leiding van Gods Geest alleen herhalen wat God al eerder in Zijn Woord gezegd en geschreven heeft. Indien hij iets uit legt, zal hij verwijzen naar hetzelfde Woord van God dat in de context van dezelfde Bijbelse boodschap staat. Daarnaast zal hijzelf een beoefenaar zijn van wat hij leert. Dit is de basis om een geest te beproeven of zij uit God komt (1 Joh. 4:1). Het is ook een waarschuwing en een opdracht van de Vader voor elke gelovige die een boodschap aanhoort, om de geest van de boodschapper te beproeven.

Op voorwaarde dat je Gods onderwijs in je leven toepast, heb je een eerste stap gezet om de geesten te kunnen onderscheiden of zij wel of niet van God komen. Het is goed om kennis van Gods Woord te hebben, maar alleen kennis is niet voldoende. De tegenstander weet dat, ook hij verdiept zich in Gods Woord (Mat. 4:6). Velen, zo niet allen bedienen zich op een of andere wijze van het Woord. Aan de buitenkant kan je moeilijk zien of je met een serieuze gelovige te maken hebt. Het opvolgen van Gods instructies is alleen mogelijk met je hart, van binnenuit. Zowel Jezus, als de apostelen waarschuwen dan ook voor deze valse leraren en profeten die aan de buitenkant lieve en aardige mensen zijn, maar van binnen hun hart op de verkeerde plek hebben.

Mat.7:15          Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

In de eerste instantie zijn zij niet te herkennen omdat zij dezelfde klederdracht dragen, dat wil zeggen, dezelfde levenswandel bewandelen die vele gelovigen ook bewandelen. Vergelijkbare vroomheid, trouw en liefde, ja zelfs net zo getuigen dat Jezus de Zoon van God is. Een betere broeder of zuster in de Heer heb je niet kunnen bedenken. Totdat je Gods Woord zelf gaat bestuderen en je tot ontdekking komt dat …  “Mij zullen ze niet kunnen verleiden.” Zul je zeggen, maar vergis je niet, het zijn er velen die door hen misleid zijn en nog velen zullen misleid worden.

Mat.24:11        En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

Kijk in je eigen hart of je vandaar uit Gods wil doet, kijk of die overeen komt met de levensstijl van je broeder of zuster. Zowel het goede als het kwade heeft haar oorsprong, je hart (Mat. 6:21 ; Mat. 9:4). Daarom is het noodzakelijk om ook de doelstellingen en motieven achter de boodschap te (her)kennen. Het doel van Gods Geest is ons bekend, de Tora (instructies van JHWH) bekent maken, in onze harten schrijven zodat we daarmee in overeenstemming zullen leven. Het doel van de geest van de tegenstander is al het mogelijke om gelovigen hiervan te weerhouden of vandaan te halen. Dit misleidende proces (Mat. 5 vers 17 t/m 20) vindt plaats binnen de gemeente. Het tweede Testament noemt voornamelijk de bediening van leraar die hier een rol in speelt. Dat wil niet zeggen dat andere bedieningen vrijuit gaan.

2 Pet.2:1          Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen,

Zij onderwijzen alles wat interessant, aannemelijk en vooral wat goed is om op te volgen. Maar zodra het op gerechtigheid ‘Gods manier van leven’ aankomt, bijvoorbeeld Tora lessen die nodig zijn om in overeenstemming daarmee in Gods Koninkrijk te kunnen leven, worden zij kritisch en wijzen het dan ook vaak af. Op zich kan ieder onderwijs natuurlijk een positieve uitwerking hebben, maar als het geen toegevoegde waarde heeft om Gods doel te bereiken (Op. 12:17) is het onderwijs misleidend en dient men daarvan te distantiëren (Op. 18:4). En natuurlijk kun je dit niet altijd van te voren weten omdat je waakzaamheid je wel eens in de steek laat. Ben je een trouwe volgeling van Jezus en zit je hart op de goede plek, dan zal Gods Geest je kunnen bijstaan met Zijn Charisma voor het onderscheiden van geesten.

Paulus, Barnabas en later ook Johannes waren door de Heilige Geest uitgezonden om in Cyprus het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Na deze taak volbracht te hebben ontmoette zij een misleidende profeet, in werkelijkheid een tovenaar. Door zijn Joodse afkomst is hij bekend met Gods Woord (Tenach). In de rol van profeet zal hij zeker het Woord van God gebruikt hebben om anderen te misleiden. Zijn doel en/of motief was echter aanzien en/of geld, vandaar dat hij zich ophield bij een rijke en belangrijke persoon. Met de komst van de apostelen zag hij dat wat hij al bereikt had en zijn toekomst in gevaar kwam.

Hand.13:6-10   En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Barjezus; hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?

Paulus, onder de leiding van de Heilige Geest, doorzag met Gods Charisma, de onderscheiding van geesten, de werkelijke aard van de profeet, een zoon van de tegenstander. Hij trachtte de landvoogd van ‘Gods Levenswandel’ weg te halen door ‘goed en kwaad’ te leren. Paulus geeft naar aanleiding hiervan enkele kenmerken die de valse leraar ontmaskert.

1) zijn (eigen) doel en motief bereikte door list en bedrog. Vaak door het geven van valse beloften.  2) Hij was een tegenstander van Gods Gerechtigheid, tegen de leer des Heren. Zijn eigen levenswandel was waarschijnlijk ook niet conform deze levensinstructies anders was dat wel door de apostelen opgevallen. En 3) hij verdraaide de teksten uit Gods Woord, precies zoals Jezus voorzegd had in (Mat. 5:17-20). Het is noodzakelijk om alles na te lezen in je eigen Bijbel, zie ook (Hand. 17:10-11).

Zolang de landvoogd niet op de boodschap van de apostelen inging, zouden zijn ogen niet geopend zijn en zou hij gebonden blijven aan de boodschap/lering van deze valse profeet/leraar. Gods ware leraren zijn van grote betekenis ook vandaag. Kijk naar hun wandel of deze in overeenstemming is met het Verbond van God (Zijn Gerechtigheid). Uiteindelijk zal elke profeet, leraar of welke bediening ook zijn of haar verdiende loon krijgen.

Vers 12            Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren.

De landvoogd komt gelukkig tot de erkentenis van de waarheid, het onderwijs van JHWH, het ware leven. Vaak zie je om je heen dat wanneer gelovigen zich gaan houden aan Gods Instructies, de Tora, de valse leraar zich van hen afkeert. Dit komt omdat zij niet tegen de waarheid van God opkunnen en omdat de ware gelovige die vervolgens in de gerechtigheid (Gods levensstijl) wandelt niet zomaar meer te misleiden is. De eens met veel “liefde” verkondigde broederschap valt dan direct door de mand. Zo zijn er gemeenten die hun eigen weg gaan en eigen doelstellingen voor ogen hebben vaak terughoudend tot afkerig tegenover leden die tot geloof gekomen zijn in ‘de leer des Heren’.

Het ware onderwijs dat van Gods Geest afkomstig is, heeft een andere uitwerking dat die van andere geesten. De Geest (Ruach) van JHWH wordt in de Bijbel vaak in combinatie met ‘Heilig’ (Kodesh) geschreven, De Heilige Geest. In het Hebreeuws RUACH ha KODESH. ‘Kodesh’ betekent ‘apart zetten’ of ‘apart gezet’. Natuurlijk zegt het woordje ‘Heilig’ iets over de toestand van de Geest.

We weten dat God Heilig (apart gezet) is, dat zijn naam JHWH Heilig (apart gezet) is, dat zijn Sabbat Heilig (apart gezet) is en dat Zijn Geest Heilig (apart gezet) is. Deze uitspraken staan in de voltooide tijd en daar kan niets meer aan veranderd worden. Het enige dat nog veranderd kan worden zijn wij, de mens.

Ex.21:13          Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik JHWH ben, die u heilig.

Wat velen niet weten is dat het woordje ‘Heilig’ ook een werkwoord is, ‘apart zetten’. En niemand anders dan de Geest van JHWH heiligt Zijn ware kinderen door hen apart te zetten zoals Hij Zijn Zoon Jezus de Messias apart heeft gezet voor Vader JHWH. Er is geen enkele geest dan alleen de Geest van God die jou en mij voor JHWH apart kan zetten. Hoe kun je weten dat je apart gezet bent? Door diep in je hart te kijken, want de Geest van JHWH schrijft de Tora (Zijn Levensinstructies) in je hart. Daar waar de stromen van levend water opspringt en het leven van JHWH vandaan komt.

 1 Pet.1:16       er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Laat je apart zetten door Ruach ha Kodesh.

Reageer

*