De Charisma van JHWH

Kracht

De Charisma van Vader JHWH (deel 6)

Hand.1:8          maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

In het eerste gedeelte van deze wel bekende Bijbeltekst staan twee charisma’s die bij elkaar horen en onafscheidelijk van elkaar zijn namelijk: ‘Gods Kracht’ en ‘Gods Geest’. Achter de komma staat de functie van deze charisma’s omschreven namelijk: om getuigen van Jezus de Messias te zijn.

Het ontvangen van Gods Kracht en Zijn Geest is veelal gerelateerd aan een opdracht of taak. Anders gezegd; om een opdracht of taak van God te vervullen, zonder daarvoor Zijn Kracht en Geest te hebben ontvangen geeft weinig of helemaal geen resultaat. Ondanks alle goedbedoelde inzet om christelijk werk te verrichten, heeft het voor mensen misschien wel, maar kan het zijn dat het voor JHWH geen enkele waarde heeft. Begrijp me goed ik heb het over in opdracht van God en niet die van mensen een opdracht vervullen. Wel te verstaan, onder Zijn leiding waarvoor je speciale Kracht ontvangt om iets gedaan te krijgen wat op dat moment door JHWH nodig wordt geacht.

Zach.4:6         Dit is het woord van JHWH: niet door (eigen) kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.

In deze studie over Gods Charisma is het nog steeds zo, dat het God Zelf is, die Zich met Zijn Geest door jou heen manifesteert. Er is dus géén gave van kracht of krachten die Hij aan Zijn kinderen geeft. (zie voor uitleg de eerste hoofdstukken van deze studie over Gods Charisma).

In de laatste twintig jaar is veel gezegd en geschreven over het ontvangen van Gods kracht. Velen waren niet afkomstig vanuit Gods onderwijs, want er waren vele scheidingen en scheuringen binnen het Lichaam van Christus en vele zielen zijn hierdoor ernstig beschadigd. Het is een feit dat elke keer als JHWH Zijn volk roept en met Zijn Geest manifesteert, de tegenstander (satan) direct klaarstaat om met een valse leer de ware boodschap te kopiëren.

Mijn antwoord hierop is: onderzoek en bestudeer zelf de schriften of elke manifestatie werkelijk van Vader, JHWH komt. Doe zoals de Beréanen dat in Handelingen deden. Dezen onderscheiden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren (Hand. 17:11).

Deze waarschuwing moet gezegd worden, vanwege de belangrijkheid van dit charisma over Gods ‘Kracht’. Daarnaast is Gods Kracht die Paulus aanhaalt in zijn onderwijs over Gods Charisma, vandaag de dag hard nodig. Gods ‘Kracht’ en ‘Geest’ zal ons leiden naar de poort van Zijn Koninkrijk. Wees daarom waakzaam en behoed je voor vals onderwijs. Bidt voor een Woord van Wijsheid en laat de Bijbel zichzelf uitleggen. Vader, JHWH is immers Zelf in staat om Zijn eigen Woord uit te leggen door Zijn Heilige Geest. In onze studie over Gods Charisma gaat Paulus vervolgens verder met:

1 Kor.12:10      aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

Paulus noemt hier, ‘werking van krachten’ (let op de meervoudsvorm) als vijfde onderdeel in zijn opsommingen van negen verschillende charisma’s.
In het Hebreeuws denken, Paulus was een Hebreeër (Fil. 3:6), wordt vaak het middelste onderwerp of voorwerp als hoogtepunt gezien. Daarmee zeg ik niet dat de andere onderdelen niet of minder belangrijk zijn. Maar in de hele context van het betreffende te bespreken onderwerp (in deze studie de Charisma van God), ligt de focus altijd gericht op het middelste onderdeel.

Zo brengt het middelste boek van de Tora, het boek Leviticus, de gelovige tot een maximale hoogte in relatie met Vader JHWH. In de tabernakel/tempel wordt de Menora (kandelaar) als vierde van de zeven attributen genoemd en daarmee het belangrijkste onderdeel om tot JHWH te naderen. Met de Kracht van God welke gerelateerd is in het onderwijs over Gods Charisma is het precies zo. De Charisma ‘Kracht’ is de kern waar alle andere Charisma’s mee verbonden zijn.

Daarom is het is belangrijk te weten hoe je ernaar kunt uitstrekken. Het is van cruciaal belang om ervaring met/in Gods Kracht te hebben. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om zonder, in de aanwezigheid van Gods Kracht te profeteren. Want de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen
(1 Kor. 14:32)

In de vorige twee lessen zagen we dat het geen enkele zin heeft om te geloven zonder daar een Bijbelse actie aan te verbinden. Geloof en gehoorzaamheid gaan altijd samen. Vader JHWH, is een verbonds God. Velen zeggen dat zij het Nieuwe Verbond van Jezus hebben geaccepteerd. (Jer. 31:31-34;2 Kor. 3:6). Vervolgens is het een zaak om Vader JHWH de kans te geven om Zijn Tora (onderwijs) in je hart te laten schrijven. Als je dit niet toelaat, dan mis je de vele beloften die JHWH is Zijn Verbond beloofd heeft. Maar wat erger is, is dat Hij Zijn Kracht niet aan je kunt toevertrouwen.

Verbonden zijn met God, geldt dus ook voor het charisma ‘Kracht’ als voor alle charisma’s die beschreven staan. De bron is telkens weer het Woord van God. God geeft alleen aan hen die Hem getrouw zijn. (Luc. 16:12; Mat. 25:21). Het is onzin om te beweren dat je de Kracht van God ontvangen hebt om het vervolgens weer aan iemand anders door te geven. Alleen Jezus kon en kan dit. (Mat. 10:1) Het is zelfs levensgevaarlijk om je in kringen te begeven die beweren Gods Kracht te hebben, als de activiteit en/of vruchten anders zijn dan de Bijbel ons leert.

In het kader van Gods Charisma, spreek ik enkel over het ontvangen van Gods Kracht om een bepaalde taak te kunnen verrichten. Verwar dit niet met de vele wonderen en tekenen die God Zelf en persoonlijk zal uitvoeren, zoals de opstanding uit de dood.

Waar komt Gods Kracht vandaan?

Mat.3:11          Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Net als bij Johannes de doper, laten velen vandaag de dag zich dopen in de naam van Jezus, ‘tot vergeving van zonden’, maar blijven daarna in deze doop steken en gaan vervolgens niet verder op zoek naar Gods Geest en Vuur.

Zoals we in Handelingen 1 vers 8 gelezen hebben over de onafscheidelijke woorden ‘Kracht’ en ‘Heilige Geest’ zegt Johannes hier dat Jezus doopt met De ‘Heilige Geest’ en met ‘Vuur’. De Heilige Geest en Vuur is net als De Heilige Geest en Kracht ook onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Gods Kracht of Vuur komt alleen en direct van God Zelf. Jezus, alleen is de doper in Gods vuur/kracht. (Wederom een bevestiging dat je het dus niet via een persoon kan ontvangen, dus ook niet van een geestelijk leider met een grote naam en roem.)

Uit de belofte van Jezus en de profetie van Johannes kunnen we opmaken dat Kracht en Vuur synoniem zijn voor ditzelfde charisma. Daarnaast zien we een aantal eigenschappen of kenmerken dat Gods Kracht beschrijft. Vuur geeft licht en warmte, comfort en behaaglijkheid. Maar kan gelijkertijd ook (ver)branden en verwoestingen veroorzaken. Bij het laatste is het belangrijk te weten in welke context je Gods verterend vuur moet zien.

In welke taken uit deze kracht zich?

Hiervoor komt het beste bewijs van onze Heer Zelf. Welke taken heeft Jezus ontvangen op het moment dat Hij Gods Kracht en Geest ontving.

Luc.4:18          De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Jezus, zegt hier dat Hij ‘gezalfd’ werd op het moment dat Hij vervuld werd met de Geest van JHWH. Een lange belofte en profetie gaat hier in vervulling. De komst en realisatie van de Messias is een feit. Jezus, was er natuurlijk al, maar dit is het moment waar de wereld op gewacht heeft, dat God Zijn Kracht aan Jezus gaf en daarmee De (beloofde) Messias werd. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld (vers 21). Jezus de Messias (=Hebreeuws), Jezus de Christus (=Grieks), Jezus de Gezalfde (=Nederlands). De ‘zalving’ van God is dus ook synoniem voor ‘kracht’. Met deze zalving/kracht gaat het nog steeds om het vervullen van een bepaalde taak of taken. De taken die Jezus ging verrichten noemt Hij vervolgens op. Ik ga daar niet verder op in dan alleen het geven van de betekenis.

1. Om aan armen het Evangelie te brengen. Iedereen is arm die geen verbondsrelatie met JHWH onderhoud of heeft.
3. Om aan gevangenen loslating te verkondigen. Zoals het volk dat onder de religie en tradities van de toenmalige geestelijke leiders gebukt gingen.
4. Aan blinden het gezicht. Zij die Gods Woord (Tora) niet scherp in het vizier hebben.
5. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Zij die zich overgegeven hebben aan JHWH. Niet mijn wil maar Hij (Zijn wil) in mij.
6. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. De boodschap van de wederkomst van Jezus en het duizendjarig vrederijk.

Nu is onze Nederlandse Bijbel niet compleet. Punt 2 is hen te genezen die een verbroken hart hebben d.w.z., zij die het verbond met JHWH zijn kwijtgeraakt weer te herstellen (met onderwijs). In totaal heeft Jezus zes taken ontvangen. Deze zijn bestemd voor de hele en totale mensheid. Dat kan ook niet anders want Hij is DE GEZALFDE die de volledige zalving van God ontvangen heeft. Als je iets voor de mensheid wilt betekenen? Focus je dan op één van deze 6 opdrachten en bidt dat God je daar de kracht voor geven wil. Elk andere manifestatie van ‘kracht’ die buiten deze zes wordt geproclameert als een kracht van God, is een valse kracht/zalving.

Hierbij merk ik nog het volgende op; dat de Charisma ‘Kracht/vuur/zalving’ in tegenstelling tot de eerste vier charisma’s van langere duur kan zijn. En de Charisma ‘Kracht’ kan voor meerdere taken (gelijktijdig) ingezet worden. De Charisma ‘Kracht’ geeft JHWH aan hen die Hij geroepen heeft om een geestelijke taak te vervullen. Van deze zalving waarbij deze zes verschillende krachten tot Gods belangrijkste Charisma behoort, zegt Jezus het volgende:

Joh.5:36           Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes (de doper); want de werken (opdrachten), die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken (opdrachten), die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.

Joh.14:12         Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft (doet wat Ik zeg), de werken (opdrachten), die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

De werken/opdrachten die Hij deed getuigen dat de Vader hem gezonden heeft. En dit is nu precies wat het zegt namelijk, dat Gods Charisma ‘Kracht’ / ‘Vuur’ / ‘Zalving’ op Hem ruste omdat God Hem daarmee op deze aarde stuurde om die specifieke opdrachten/taken te vervullen. Het eravaren van Gods zalving begint dan ook meestal bij de eerste taak die Hij heeft opgenoemd. De verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk aan de armen. Iedereen is arm die geen verbond(s relatie) met JHWH gesloten heeft. Deze eerste taak is dan ook geheel in overeenstemming met Handelingen 1 vers 8, om getuigen te zijn wanneer je Gods Kracht en Geest ontvangt.

De volgende vergelijking die ik noem berusten op waarheid, zij hebben echt plaatsgevonden, ik was er zelf bij aanwezig. In de jaren tachtig kreeg ik een sterk verlangen op mijn hart om te getuigen van ‘Jezus Christus en die gekruisigd’. Mijn strategie was om wekelijks deur aan deur te gaan en elke inwoner van het dorp Assendelft te bereiken met het Evangelie. Gesteund door de wekelijkse bidstond van de gemeente waar ik deel uit maakte, ging ik samen met een andere broeder op pad. Na twee jaar, ruim 1000 voordeuren gezien te hebben en op alle bellen gedrukt te hebben, kwam ondanks goede gesprekken met vriendelijke mensen te hebben gehad, niemand tot geloof in Jezus. (Natuurlijk is het Woord van God gezaaid en is er inmiddels ook een gemeente ontstaan.)

In de beginjaren negentig veranderde mijn strategie. Op elke zaterdag stonden gemeenteleden en ik op het winkelplein in onze woonplaats. Maar iets binnen in mij zij dat er iets niet juist was. En dus begon ik thuis de Bijbel te onderzoeken en te bestuderen over de bediening van Evangeliseren. Het duurde een lange tijd, ruim een jaar voordat God mijn ogen opende in deze evangelisatie zaak. Specifiek betreft de bovengenoemde teksten (Luc. 4:18; Joh. 5:36 en Joh. 14:12). Ik haalde ze dagelijks in mijn gebeden aan. Hij leerde mij vervolgens eerst te wachte op Gods Geest, voordat ik überhaupt tot actie kon overgaan.

En daar midden op straat kwam opeens Gods Zalving. (Ik wist toen nog niet wat de zalving van God was, dat was voor de meeste in begin negentiger jaren onbekend). Gods Geest sprak en wees de persoon aan wie ik het Evangelie moest brengen. De Kracht van God was opdat moment voelbaar aanwezig. En de persoon die God mij aanwees om hem te benaderen, een jongen rond de 20 jaar, kwam zonder enig tegenstribbelen tot geloof in Jezus de Verlosser. De reden (wat ik niet had kunnen weten)? God was al met Hem bezig en zag dat Zijn hart gereed was om Hem te ontvangen.

Ik leerde omgaan om door Gods Geest geleidt te worden en te wachten totdat De Geest specifieke instructies gaf. Elke evangelisatiegesprek die ik toen met iemand voerde was naar aanleiding van een opdacht die Gods Geest aan me doorgaf. Op twee handen te tellen, maar allemaal (niemand uitgesloten) kwam tot geloof en aanvaarden Jezus als zijn/haar Verlosser en Heiland. Jong en oud, vriend en vreemde, zelfs mijn eigen natuurlijke vader die geestelijk gezien, zwaar bezet gebied was, kwam tot erkentenis van de Waarheid.

Opmerkelijk was dat voordat de personen tot geloof kwamen, er hindernissen overwonnen moesten worden. Bij de eerste jongen was dat hij wegfietste, zodat ik er achter hem aan moest rennen. Bij een familie bijeenkomst werd me verboden om over Jezus te praten. Tja, wat doe je dan als Gods Geest je toch de taak geeft om te getuigen? Een andere keer stuurde Gods Geest me naar een goede bekende die in het ziekenhuis lag. Door het drukke verkeer en files gingen er uren voorbij, maar al die moeite telde niet meer toen het moment daar was en hij zijn hart aan Jezus gaf. (niet later sliep hij in)

Wat er ook gebeurt, als Gods Geest je een opdracht geeft en Gods Zalving (Kracht) op je neerdaalt, ontvang je Zijn rust. En reken maar dat je niet teleurgesteld zult zijn. Hij doet wat Hij zegt je te doen. Ik ontdekte dat werken onder de zalving vele malen effectiever is dan zonder. In de tweede helft van de jaren negentig veranderde de Zalving (Kracht) van evangeliseren naar de opdracht om op zieken de handen te leggen en zij ontvingen genezing precies zoals Hij zei. Daarna werd het een tijdje stil, er waren geen directe opdrachten uit te voeren tot in het jaar 2004.

In dat jaar kreeg ik een nieuwe opdracht, naar Mat. 6 vers 33: “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Dit zoeken heeft ruim 3 jaar in beslag genomen tot eind 2007. Over het vinden van Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid kan ik het volgende zeggen. Als je nog geen verbond met JWHW hebt gesloten, door te leven in overeenstemming met Zijn Woord/Wil en Gerechtigheid (de regels en het bestuur van Zijn Koninkrijk) dan heb je Gods Koninkrijk (nog) niet gevonden. De volgende tekst berust op 100% waarheid.

Mat.7: 21         Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Waarom eerst deze opdracht om naar Gods Koninkrijk te zoeken? Wereldwijd zie ik dat God Zijn Charisma van ‘Kracht’, in deze laatste dagen als laatste opdracht uit het rijtje van Lucas 4 vers 18-19, ”het verkondigen het aangename jaar des Heren” aan Zijn dienstknechten geeft. Het begint erop te lijken dat er een (laatste) opwekking gaande is. Velen geven gehoor en keren terug naar Gods Woord de Tora. Gods verbondsvolk is zich op dit moment aan het gereedmaken om als bruid de Bruidegom, Jezus de Messias te ontmoeten en als vrouw van God in Zijn ‘zalving’ voor 1000 jaren te leven in zijn komende Koninkrijk op aard.

Laat deze Kracht van God, Zijn Zalving je niet voorbij gaan.

2 Responses to “Kracht”

Read below or add a comment...

 1. Ruud says:

  Shalom, broeder Winand,

  Lang geleden dat we iets hebben laten horen.
  Met ons gaat het goed.
  De contacten breiden zich uit, om in Gods wijngaard bezig te zijn.
  Winand, ik wil even reageren op je les.
  Wat je schrijft ben ik het mee eens.
  Hier een voorbeeld er van.

  In de maand Februari ben ik weer naar India geweest.
  Wat ik daar heb meegemaakt is niet te geloven.
  Het betreft het volgende, in een van de diensten begonnen de muziekanten de muziek op te zwepen.
  Het tempo ging behoorlijk omhoog.
  Wat gebeurde er, een aantal mensen kwamen in geestvervoering , net als bij de Baal aanbidders.
  Voor het oog leek het net of ze God aan het grootmaken waren, maar ze maakten een andere god groot.
  Er was een vrouw die met haar hoofd tegen een betonnen paal aan bonkte.
  Een andere viel op de grond van totale uitputting en de massa keek er naar en dachten dat het van God was.
  In deze evangelisatie campagne van 3 dagen waren ook voorgangers en niet een reageerde hier op.
  Wat een geestelijke armoede zelfs bij voorgangers, geen onderscheiding van geesten, wat is van God en wat niet.
  In India hebben velen Jezus er bij naast hun andere goden.

  Tijdens een zondag dienst in een gemeente, begon er weer een geest zicht te roeren in een [broeder] de zangdienst was nog volop bezig
  Ik heb die geest in de naam van onze Here het zwijgen opgelegd , het duurde even maar hij ging , Jezus is Heer niet de boze.

  Het grote gemis van onderscheiding van geesten is wereld wijd een groot probleem, lijkt het.

  Winand heel veel zegen met je lessen.

  Ruud

  Ps in Oktober ben ik naar Burundi, Afrika.

 2. Jochanan says:

  Amen!
  Sjalom broeder,

  Ik geniet van je onderwijs en zie uit naar wanneer we wat uitgebreider van ZIJN gedachten kunnen wisselen. Misschien op de conferentie, 29 mei, in Amsterdam?

  In Hem verbonden ,
  Jochanan

Reageer

*