De Charisma van JHWH

Genezing

De Charisma van Vader JHWH (deel 5)

Jes.30:20-21    JHWH heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien; en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

De Here God, JHWH, heeft de mens gemaakt om te leven en te wandelen binnen de bescherming van Zijn Verbond. In de vorige les hebben we gezien dat het geen enkele zin heeft om te geloven zonder daar een Bijbelse actie aan te verbinden. Geloof en gehoorzaamheid gaan altijd samen. Je hebt de Messias ontmoet om Zijn manier van levensstijl na te volgen. Dit stelt je in staat om de weg naar de volle waarheid te vinden en om het Koninkrijk van JHWH in te gaan. Dit hoef je niet alleen te doen, want Vader JHWH heeft Zijn Geest geven aan een ieder die Hem gehoorzaam wil zijn.

Hand.5:32        En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Het toepassen van Zijn Gerechtigheid welke opgeschreven staan in Zijn Tora wordt door velen verworpen. En juist hierin ligt de geheimenis van Vader JHWH. Psalm 119 vers 105 geeft je geen licht op je pad, als je het volgende vers 106 vermijd.

Ps.119:105      Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Ps.119:106      Ik heb gezworen (Gods Verbond), en ik zal het gestand doen, dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden.

Het Woord van God is pas een lamp voor je voet en een licht op je pad als je een belofte (Verbond) met JHWH hebt gemaakt om Zijn rechtvaardige verordeningen in je leven toe te passen. Zijn Woord is immers Zijn onderwijs voor Zijn volk om daarin te wandelen. Deze instructies (Tora) staan opgetekend in Zijn Verbond.

Door het aanvaarden van het offer van Jezus, heb je toegang gekregen tot Zijn Verbond. Het bloed van Messias Jezus heeft niets aan JHWH’s rechtvaardige verordeningen afgedaan. Het is een Nieuw Verbond (geworden) omdat het nu voor eeuwig bekrachtigd is door het bloed van de Here Jezus, waardoor het bloed van dieren heeft afgedaan. Dit kostbaar bloed heeft tot doel om jou in het Verbond vàn en mèt Vader JHWH te bezegelen.

Ex.24:8            Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden [Tora instructies] te geven.

In dit Nieuwe Verbond die door het bloed van Jezus bekrachtigd is, heeft de Heilige Geest een belangrijke rol. JHWH’s Verbond met jou komt tot leven op het moment dat De Geest van God, Zijn rechtvaardige verordeningen (Zijn Tora) in je hart schrijft. In Gods Verbondsrelatie is de meest direct vorm van communiceren naar jou toe, waarop jij kunt reageren door het in geloof toe te passen

Jer.31:31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van JHWH, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.

33. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van JHWH: Ik zal mijn Tora [instructies] in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Uiteraard gaat dit alleen op als je een overwogen besluit genomen hebt om JHWH te gehoorzamen. Dit is wat de Bijbel ons leert om deel te hebben en te krijgen aan Gods Verbond en daarin te wandelen totdat Hij wederkomt. In deze les zullen we zien dat genezing één van die Verbondsbeloften zijn die Hij aan Zijn verbondskinderen geeft. Zijn taak als VerbondsVader is er om voor hen te zorgen.

1.Kor.12:9        aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest.

We hebben geleerd dat het God Zelf is die door Zijn Geest manifesteert en Zijn Charisma op Zijn bepaalde tijd en plaats op je legt om als instrument door Hem gebruikt te worden. Paulus noemt in bovenstaande tekst, “Geloof” (het Rhema Woord) samen met ‘Genezing’ in één zin. Net als ‘een Woord van Wijsheid’ en een ‘Woord van Kennis’ horen: ‘Geloof’ en ‘Genezing’ bij elkaar. Dit is vaak te zien aan uitspraken van Jezus: “uw geloof heeft u behouden (genezen)”. Nu rijst de vraag, was het nu geloof of is het de genezing dat de persoon gezond heeft gemaakt?

Als je de vorige les over Gods Charisma over het ontvangen van Het Geloof van God begrepen hebt, dan zul je begrijpen waarom ik het Verbond van God in relatie tot Gods Charisma in genezing aanhaal. We zullen drie voorbeelden van totaal verschillende personen bespreken waarin God’s Charisma in de vorm van Genezing gemanifesteerd wordt.

Genezing 1.

Luc.8:43-48     “En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op. En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan. Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede”.

In dit voorbeeld zien we geen enkele reden of aanzet van Jezus om in actie te komen en toch vond er een genezing plaats. Deze keer was de vrouw degene die het initiatief nam. Hoe kon deze vrouw weten dat zij genezing zou ontvangen? Waarom raakte zij de kwast van Zijn kleed aan? “Om welke reden” in het gesprek met Jezus ging het? De oorzaak waardoor zij genezing ontving is volgens Jezus door haar eigen geloof. Zij moet dus geweten hebben hoe zij de Tora van God moest toepassen om genezing te kunnen ontvangen (zie vorige les over geloof). Haar geloofsactie was namelijk dat zij de kwast aanraakte die aan de hoeken van zijn mantel vast zat.

Num 15:37-39    JHWH nu zeide tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken. Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden [Verbond] van JHWH gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen”.

Hieruit kunnen we opmaken dat de vrouw zondermeer een verbondsvrouw was die een relatie met Vader JHWH had. Haar levenswandel was vanuit het Verbond welke JHWH via Mozes aan Zijn volk gaf. Anders had zij nooit van die gedenkkwasten kunnen weten. Zij moet ook de betekenis ervan geweten hebben, dat die gedenkkwasten haar niet alleen aan Gods Verbond hield, maar dat God Zich ook aan Zijn belofte houdt die Hij in Zijn Verbond beloofd heeft; Onder andere het zorg dragen voor Zijn kinderen waar dus ook genezing onder valt.

Zij wist dat JHWH de kledingontwerper was. Zij wist dat aan de hoeken van de mantel van de Messias kwasten waren bevestigd. Het woordje ‘hoeken’ hier is het Hebreeuwse woordje ‘kanaph’. Als verbondsvrouw wist zij ook wat de profeet Maleachi wist, die een profetie uitsprak voor allen die de naam van JHWH vrezen en in Zijn Verbond (gerechtigheid) wandelen. Voor hen zal er genezing zijn onder haar vleugelen (De omgeving binnen Gods Verbond).

Mal.4:2             Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen”;

Het woord dat hier vertaald is met ‘vleugelen’ is hetzelfde Hebreeuwse woord ‘kanaph’. Deze vrouw wist, dat wanneer de beloofde Messias voorbij liep, zij alleen de kwast aan de hoeken (kanaph) van Zijn mantel hoefde aan te raken. Hierdoor zou Gods belofte voor genezing in vervulling gaan voor allen die onder de vleugelen van Gods Verbond leven. Door haar geloof, het handelen naar Gods Woord, heeft zij genezing ontvangen. Allen die volgens datzelfde Verbond leven weten dat.

Marc.6:56         En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden gezond.

Genezing 2

Mat.8:5-10       Toen Hij nu Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, en zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.

In dit voorbeeld is de zieke persoon zelf niet aanwezig. Gods Charisma reikt verder dan we denken. Er komt een hoofdman bij Jezus langs. Of het een Romeins- of Israëlische hoofdman is, laat ik in het midden omdat de Bijbel daar geen melding over doet. We zullen in ieder geval zijn beweegredenen achterhalen om daar lering uit te trekken. Op de eerste plaats wist hij hoe hij moest bidden, want Jezus reageerde direct en wilde meteen in actie komen. Ook wij hebben het Onze Vader leren bidden, “Uw naam JHWH is heilig”, “uw Koninkrijk komt”. Zijn Koninkrijk kun je ervaren als je je bekeerd, d.w.z. terugkeert naar JHWH’s leefwijze, de wetten van dàt Koninkrijk. De hoofdman moet geweten hebben van dit rechtvaardig bestuur in Gods Koninkrijk; het Verbond dat plichten en rechten heeft zoals het ontvangen van genezing. “Uw wil geschiede in de hemel en op aarde”, De hoofdman wist dat het Gods wil is om te genezen. “die al uw krankheden geneest” (Ps.103:3). Ook Jezus wist dat.

Joh.6:38           Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

De hoofdman wist dat het Woord van God alle autoriteit heeft dat ver boven alle menselijke leerstelling uitgaat. Hij wist dat Messias Jezus Zich aan Gods Tora had onderworpen (het NT bestond toen nog niet); anders kon hij niet zeggen: “want ook ik ben ondergeschikt”. De hoofdman wist dat de Tora, Gods Woord, Jezus autoriteit gaf en dat Hij aan de gezalfde des Heren het kon vragen: “spreek slechts een Woord”.

Dan volgt nog de lovende woorden van onze Heer over het uitmuntend geloof van de hoofdman die in heel Israel ver te zoeken was. (Zie de vorige les over actief geloven). Zou een Romeinse hoofdman dit allemaal geweten hebben? Besef dat ook het volk Israel hoofdmannen kent die in de tijd van Mozes al voor het hele volk werden geïnstalleerd. Romein of Israëliet, hij wist hoe Gods Verbond werkte en dat kan alleen als je daaraan deel hebt genomen.

Genezing 3

In de eerste lessen over Gods Charisma hebben we geleerd dat de manifestatie van Gods Geest in de eerste plaats voor jezelf is en daarna voor je broeders en zusters. In het volgende voorbeeld zien we dat buitenstaanders (niet-Israëlieten) ook deel kunnen hebben aan Gods Charisma.

Mat.15:21-28   En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

Jezus, zegt dat Hij alleen gekomen is voor de verlorene van Israel. (Zou die hoofdman uit het vorige voorbeeld daar ook bij horen?) In die tijd werden niet-Israëlieten dan ook wel honden genoemd. Maar in dit verhaal zien we dat deze scheiding, door de Genade van de Heer niet helemaal opgaat. Deze Kananese vrouw (er)kent de belofte uit de Tora en wist zelfs dat Jezus de beloofde Messias was en uit het geslacht van David kwam. Ondanks dat zij niet uit het vlees een geboren Israëliet was droeg zij het Woord van God in haar hart (zij at het brood des levens) en vertouwde daardoor op de Maker en Eigenaar ervan.

We zien hier dan ook dat een heidense vrouw die zich bekeerd heeft tot het Verbond van JHWH. Een ware bekering is terugkeren tot God om te leven volgens het Verbond welke in Zijn Koninkrijk van toepassing is. Jezus, is zondermeer de Gezalfde waar Gods Charisma doorheen stroomt. En Hij zal door de manifestatie van Gods Geest velen genezing hebben gegeven. Maar het is JHWH Die zich aan Zijn verbond houdt om voor Zijn kinderen te zorgen, te beschermen en voorspoedig laat zijn en dus ook geneest naar geest, ziel en lichaam.

De liefde van God die je door Gods Geest ontvangt is geen liefde zoals mensen die kennen. Het gaat veel verder, denk maar aan het offer, de gift van Zijn enige Zoon. Deze eerste stap van JHWH komt uit de ware liefde van Zijn Verbond die Hij met jou wilt sluiten, omdat “de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is” (Romeinen 5:5). Gods Verbond, vertegenwoordigt in de tien woorden, beter bekend als de tien geboden (Ex.2:1-17), wordt ook wel Gods ‘katuba’ genoemd. ‘Katuba’ is het Hebreeuwse woord voor Huwelijksverbond (akte).

JHWH’s Zoon, Jezus heeft voor ons de weg hiernaartoe vrijgemaakt. En velen hebben Gods Verlosser geaccepteerd, maar van hen zijn er nog maar enkele die het (huwelijks)verbond met JHWH aangaan. Velen missen daardoor Zijn volledige bescherming en genezing. Gelukkig zien we in deze laatste dagen ook een verandering optreden. De laatste profetie uit de Tenach (OT) is letterlijk bezig om in vervulling te gaan.

Mal.4:4-6          Gedenkt de Tora [Verbond] van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen.

We zien dat vele gelovigen terugkeren naar Gods Woord, de Tora, Gods Verbond accepteren en het in hun leven toepassen. Ja, de bruid van JHWH is zich aan het gereed maken om straks zonder vlek of rimpel voor het aangezicht van de Bruidegom te verschijnen. En dan zal God Zijn bruid, het ware Israel, eindelijk na vele beloften tot vrouw nemen.

Wees je ervan bewust, dat de bruid, Gods toekomstige vrouw, het ware verbondsvolk is, dat bestaat uit de Joden uit de stam Juda, de Israëlieten uit de zoekgeraakte stammen, de Grieken en alle andere heidenen die (nu) een verbond met Hem (zijn) aan(ge)gaan, zoals omschreven in Jeremia 31:31-33. Er is maar één God en één bruid die met Hem in huwelijk zal treden om voor eeuwig Zijn vrouw te zijn.

Hiertoe strekt de bruid zich uit, Gods ware volk heeft maar één passie en dat is Hem lief hebben. “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar”. (1 Johannes 5:3) Door Gods liefde, in ons geplaatst door Zijn Geest, zijn wij in staat om ons aan Zijn Tora, het huwelijksverbond te houden! Zij worden nu verbondskinderen genoemd omdat zij een relatie met JHWH zijn aangegaan.

Jer.31:33         “Maar dit is het nieuwe verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet [Tora] in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn”.

Als laatste, de bekende tekst over genezing waar Jesaja over profeteert: “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden” (Jes.53:5). Een verwijzing naar het offer van Jezus, voornamelijk naar Zijn bloed dat voor ons vergoten is. Het bloed realiseert twee belangrijke fasen in het leven van wedergeboren kind om Gods Koninkrijk in te kunnen gaan.

Ten eerste, door het bloed zijn je zonden vergeven. Het woordje ‘zonde’ komt van het Hebreeuwse woord ‘chata’ en betekent: ‘doel missen’. Het is het tegengestelde van het woordje ‘Tora’ waarvan de stam ‘doel raken’ betekent. Een ieder die zonder Tora (buiten Gods Verbond) leeft, leeft in zonde. Dit zijn de wetteloze (Hand.2:23). Je eerste bekering is het terugkeren naar Gods Woord. Dan zul je in staat zijn om het Koninkrijk van God te zien (Joh.3:3).

Ten tweede bezegelt het bloed van onze Heer het Verbond van JHWH met jou als je dit Nieuw Verbond accepteert om daar in overeenstemming naar te gaan leven. Het is een nieuw verbond omdat het bloed van dieren niet meer geldt. “Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed” (Luc.22:20). Als je op Gods uitnodiging ingaat en een verbond met Hem sluit om daarin te leven dan ben je in staat om het Koninkrijk van God ingaan (Joh.3:4) om voor eeuwig bij Hem te zijn.

One Response to “Genezing”

Read below or add a comment...

  1. Ook vandaag de dag geneest God nog! Check onze site.

Reageer

*