De Charisma van JHWH

Geloof

De Charisma van Vader JHWH (deel 4)

1 Joh.2:7          Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord, dat gij gehoord hebt.

In de vorige twee lessen over de Charisma van God spraken we over hoe een Woord van Wijsheid je de ogen opent om Zijn Woord te kunnen verstaan en te begrijpen. En we hebben het gehad over een Woord van Kennis, hoe je Zijn instructies in je leven kunt toepassen. Dit is precies wat de Psalmist bedoelt toen hij zei: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps.119 vers 105). Dit is ook wat Johannes schrijft, “het grijpen naar het licht” (Joh.1 vers 5) dat wil zeggen: het gehoorzamen van Zijn Woord en deze toepassen in je leven.

Gods Woord noemt het wandelen in het licht van Zijn onderwijs ‘gerechtigheid’. Zijn onderwijs kun je vinden in de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Tora genoemd. “Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid” (Ps.119 vers 40). Gods bevelen zijn dus Zijn rechtvaardige instructies, met als doel om ons een gelukkig en gezegend leven te geven. Maar ook dienen zij om ons voor te bereiden op Zijn Koninkrijk dat letterlijk op aarde zal aanvangen. Maar daar hoef je niet op te wachten, want nu al kun je (in) de schaduw van Zijn Koninkrijk leven en deze daardoor proeven (Col.2:17).

1Joh.2:6       Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Jezus, is ons grote voorbeeld want Hij wandelde volkomen overeenkomstig het onderwijs van de Vader. Wie op zoek is naar Gods Koninkrijk volgt Zijn instructies op en wandelt zoals Hij gewandeld heeft. In het leven van Jezus zien we dat Hij zich hield aan het houden van Gods onderwijs zoals o.a. het houden van de Sabbat en het vieren van Gods Feesten (Lev. 23). Door Zijn onderwijs toe te passen heb je de waarheid en de weg naar Zijn Koninkrijk gevonden. Tegen de gelovigen die deze weg zijn ingeslagen zegt Paulus bemoedigend, laat je nu niet (meer) lastigvallen of wijsmaken door religieuze of traditionele uitspraken die de waarheid verdraaien en je misleiden.

Kol.2:16           Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

Als je werkelijk de waarheid lief hebt, dan is je vrucht automatisch liefde om in ‘gehoorzaamheid’ de instructies van Jezus op te volgen, die hetzelfde zijn als Zijn Vader.

Mat.22:34        Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet [Tora]? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet [Tora] en de profeten.

Zoals Johannes al zei was dit geen nieuw gebod maar één die er altijd al geweest is. Jezus, citeerde en sprak hier letterlijk vanuit de Tora. Hij maakt de religieuze leiders duidelijk wat de werkelijke betekenis is om God lief te hebben. (het Nieuwe Testament had Jezus niet, omdat het er nog niet was)

Deut.11:13      Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden (Instructies, Tora), die ik u heden opleg, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel,

Waarom is deze voorwaarde nu zo belangrijk in het onderwijs over Gods Charisma? De reden hiervan is om Paulus onderwijs goed te kunnen begrijpen wanneer hij telkens zegt: “het is dezelfde Geest” van dezelfde God uit de Tenach (OT).

1 Kor:12           Vers 4; Er is verscheidenheid in genadegaven [manifistatie], maar het is dezelfde Geest,vers 7; Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;

Het is dezelfde Geest die ook de Tora op stenen tafelen schreef en nu het Nieuwe Verbond in je hart schrijft (Jer.31:33). Het is dezelfde Geest van de enige Eeuwige God die altijd dezelfde is en blijft. (Jes.43:10). Zijn principes veranderen nooit en zullen ook nooit veranderen. Jezus zei: “Ik ben niet gekomen om deze te ontbinden of te veranderen maar om te vervullen”, in liefde en in gehoorzaamheid op te volgen (Mat.5:17). En als wij Hem hierin volgen om Gods instructies ook te vervullen, pas dan volgen er zegeningen.

Deut.11:14      dan zal Ik de regen (zegeningen) voor uw land (jouw leefgebied) op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen,

1 Kor:12:9       Maar aan een ieder wordt de manifistatie van de Geest gegeven tot welzijn…
vers 9 aan de een geloof door dezelfde Geest.

Gods principes zijn vandaag nog steeds dezelfde. Wil je Gods Geest in je leven ervaren door een Manifestatie van Geloof? Dan zul je Hem op de eerste plaats graag willen gehoorzamen. Eerder zei ik al dat het onderwijs over Gods Charisma van Paulus berust op een groeiproces. Zo kan iedere gelovige de Manifestatie van Geloof ontvangen. (het Geloof van God zelf) Maar je zult eerst moeten leren wat het betekent en wat het is om in je persoonlijk geloof te wandelen. (het geloof welke God je tijdens je bekering gegeven heeft)

LOGOS – het geschreven Woord

Iedereen heeft een mate van geloof ontvangen (Rom.12:3), de één heeft een klein de ander een groter geloof, afhankelijk van zijn/haar eigen groeiproces. Het geloof waar ik het hier over hebt is niet hetzelfde als de Manifestatie van Geloof welke Paulus in 1 Kor.12 over Gods Charisma leert. Het geloof dat een ieder van God ontvangen heeft is bestemd voor je levenswandel in overeenstemming met Zijn Wil. Paulus begint dan ook in zijn brief aan de Romeinen in vers 3 met de woorden “Want krachtens de genade…” Het woordje ‘want’ heeft in dezelfde context betrekking op de vorige zin(en).

Rom.12:2         En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen.

Vandaag de dag is er veel misleiding doordat Bijbelteksten uit hun context zijn gehaald en als nieuwe leer verkondigd worden. Zo ook wordt er gezegd: ”Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven” (Joh.3:36) alsof dat genoeg zou zijn om behouden te kunnen worden. Lees dan Mat.8 vers 29 maar eens, daar lees je dat demonen ook geloven in Jezus, Hem aanroepen en belijden dat Hij de zoon van God is. Jacobus noemt dit soort geloof (in het Engels ‘belief’) dan ook dood geloof (Jak.2:17).

Het geloof dat je van God ontvangen hebt, heeft tot doel om Zijn Wil (LOGOS) te kennen en om daarin te wandelen (Het Engelse woord ‘Faith’). De volledige zin van Johannes 3 vers 36 luidt dan ook: ”Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”. Met andere woorden, wie in de Zoon geloofd is hij of zij die gehoorzaam is en doet wat God de Vader van hem of haar vraagt. Zo niet, dan is er geen bescherming voor de komende toorn op de dag des Heren.

Jak2:17            Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Je hebt geloof van God ontvangen om in overeenstemming naar Zijn Logos Woord te kunnen handelen en wandelen. Jezus gaf het voorbeeld. Daarom zei Johannes “Hij is het vleesgeworden Woord” (Joh.1:14).

Een geloofswandel in overeenstemming met het Logos Woord is niet statisch maar praktisch, actief en Bijbels. Hoe meer je gehoorzaamd aan Gods inzettingen, hoe groter en sterker je geloof wordt. Maar dit is nog niet het geloof dat God door Zijn Charisma aan je wilt geven. Wie met zijn eigen geloof denkt bergen te kunnen verzetten maakt dan ook een grote fout.

Als je geloofswandel in overeenstemming met Zijn Gerechtigheid is en je volgt in gehoorzaamheid Zijn LOGOS, Gods instructies op. Dan is daar een moment gekomen dat God je vertrouwt voor een directe instructie. Je bent zover om door Hem gebruikt te worden. God verlangt ernaar om Zijn eigen Geloof aan je te geven. Het Charisma wat je dan zult ervaren is Het Geloof van God zelf. Jezus noemt dit het geloof dat bergen verzet.

RHEMA – het Levend Woord

Mat.17:20        Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

Jezus spreekt hier over een ander geloof, een Geloof dat van God zelf is en vergeleken wordt met een mosterdzaadje. Het zaad is het Woord van God (Luc. 8:11). Het maakt niet uit hoe klein dit (mosterd)zaad is. De bron van dit zaad komt rechtstreeks van God zelf, doorgegeven via Zijn Geest dat in overeenstemming is met Zijn wil. De Bijbel noemt dit het RHEMA Woord zoals in:

Rom.10:17       Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het [RHEMA] woord van Christus.

Paulus zegt hier dat dit Geloof uit het horen komt. Zie je nu waarom je ervaren moet zijn met de eerste twee Charisma’s, een Woord van Wijsheid en een Woord van Kennis. Hoe moet je horen of zien als je het LOGOS Woord van God niet begrepen hebt, en deze niet hebt toegepast? De derde manifestatie van Gods Geest, het Geloof is het ontvangen van een RHEMA (Woord) dat je met je geestelijke oren hoort, om het vervolgens uit te spreken en/of toe te passen. Het Rhema woord is een door God gegeven Woord, voor een speciaal doel, op een door Hem bepaalt moment. Ook wel levend Woord genoemd.

We hebben al eerder ontdekt en vastgesteld dat Woord + Daad = Geloof. Hier komt het RHEMA + de Kracht direct van God. Dit is het Geloof van God dat je in staat stelt om datgene te doen wat jezelf niet kan doen. In het volgende voorbeeld legt Jezus uit hoe dit in de praktijk werkt.

Mat.16:16        Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

Petrus kreeg hier voor de eerst keer een RHEMA Woord en sprak het vervolgens uit: “Gij zijt de Christus”. Hoe het RHEMA Woord in zijn werking ging wordt door onze Heer uitgelegd; De Vader gaf het via Zijn Geest door een RHEMA Woord, geheel in overeenstemming met het LOGOS Woord. Op een later moment toen Petrus in de bediening stond wist hij hoe hij RHEMA kon toepassen.

Hand.3:4          En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. 5 En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. 6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!

Petrus ontving hier het Geloof van God door een RHEMA Woord. Misschien heb je wel eens afgevraagd, wat had Petrus nu eigenlijk van God ontvangen, waardoor hij tot de lamme kon zeggen ‘wandel’? Zei Jezus niet in (Mat.17:20) “Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt.. zult gijzeggen”. Petrus kreeg het RHEMA Woord “wandel” en dat is precies wat hij doorgaf “wat ik heb geef ik u…wandel”.

Verder is het belangrijk dat je na het ontvangen van een RHEMA woord deze direct toepast. Het moment om dit RHEMA woord toe te passen is door God zo bepaalt, dat Hij exact de juiste tijd en plaats heeft uitgekozen. Het is aan God om het juiste moment uit te kiezen omdat Hij alles overziet wat wij mensen niet kunnen zien. God zei tegen Abraham “GA naar de plaats die ik je wijzen zal”. Abraham pakte zonder tegenspraak zijn spullen bij elkaar en GING. Dit is het geloof van Abraham waar Hebreeën over spreekt.

Hebr.11:8        Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

Het aller eerste gebod welke God gaf aan Zijn volk Israël was: Sj’ma wat betekent ‘horen’ God zei: “Hoor Israël”.

Deut.6: 4-5             Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! 5 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Als je de Bijbel leest, en deze hoort, ga je zien. Als je begint te zien ga je het begrijpen en vervolgens ga je dit in gehoorzaamheid toepassen. Zo is het ook bij het ontvangen van een RHEMA Woord. Het gaat er niet om hoeveel geloof je hebt, maar het gaat erom of je gehoorzaam bent over datgene wat je ontvangen hebt, uitspreekt of doet, net zoals Petrus of Abraham deden. Als Paulus je aanmoedigt om naar Gods Charisma’s te streven, dan kun je deze Manifestatie (het Geloof van God) van Gods Geest leren door het LOGOS Woord te gehoorzamen.

Hebr.11:1        Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. 2 Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven.

In zesduizend jaar mensbestuur op de aarde is er maar één zekerheid waarop je kunt vertrouwen en dat is het LOGOS Woord van God. Johannes zegt alle dingen is door dit LOGOS Woord tot stand gekomen (Joh.1:3), precies zoals Hebr.11 vers 1 vòòr de komma zegt: Het geloof nu is de zekerheid der dingen. Gods volledige LOGOS is je levensbron en gids wat je in je leven de Weg wijst, voor vandaag en in de toekomende eeuw. (Gods Koninkrijk op aarde)

Na de komma lezen we: en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Dit is het RHEMA woord wat je niet kunt zien maar waarvan je de zekerheid in je geest hebt ontvangen. En je weet dat het RHEMA Woord dat je hebt ontvangen van God nooit buiten Zijn LOGOS Woord om gaat. Hieraan kun je zien of Gods Charisma van Geloof door iemand heen werkt. De Geest van God gaat nooit buiten Zijn eigen LOGOS Woord om. Voor alle zekerheid zet Paulus de werking van geloof in de daarop volgende verzen nog eens duidelijk op een rijtje.

1. Eerst HOREN

Hebr.11 vers 3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

2. Dan Gehoorzamen = DOEN

Hebr.11 vers 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

3. Het BEWIJS (of je in GERECHTIGHEID wandelt of niet)

Hebr.11 vers 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Het wandelen in geloof in overeenstemming met Zijn Tora is een vereiste om geleidt te worden door Gods Geest voor een manifestatie van Geloof. God wil Zijn eigen Geloof aan je geven, om door Hem gebruikt te kunnen worden als een instrument in Zijn handen. Petrus stelde geestelijke zeven leiders aan die vol waren van de Geest en geschikt waren om door God gebruikt te worden (Hand.6). Stefanus was daar één van. De schepping smacht naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Allen die door Gods Geest geleid worden zijn zonen (en dochters) Gods.

Hebr.11:6        “Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn

Daarom is deze derde fase, de Manifestatie van Geloof door Zijn Geest, de basis voor de volgende Charisma’s van God, zoals genezing, waar we de volgende keer over zullen lezen.

Reageer

*