De Charisma van JHWH

Een woord van Kennis

De Charisma van Vader JHWH (deel 3)

Joh.16:13            doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

Het doel van Gods onderwijs is om het Koninkrijk van God in te gaan door het toepassen van Zijn Gerechtigheid. (Mat. 6:33). Wanneer we de rode draad volgen van Genesis tot en met Openbaring dan ontdekken we het goede nieuws; de komst van een nieuw Koninkrijk met de Jezus, de Messias als dè Koning. Deze gebeurtenis zal gerealiseerd worden bij de tweede komst van Jezus. Maar om in dat Koninkrijk te komen heb je de vervulling en leiding van de Heilige Geest hard nodig. Alleen Hij kan je de toekomst van Zijn plan bekendmaken en je de weg wijzen om daar veilig aan te komen.

1 Kor.12:7-8       Maar aan een ieder wordt de manifestatie (openbaring) van de Geest gegeven tot welzijn. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;

In de vorige les hebben we gezien dat wanneer je door Gods Geest geleidt wilt worden, God eerst je ogen en oren opent door een Woord van Wijsheid. Hiermee ben je in staat om Zijn Woord te verstaan en te begrijpen. De volgende fase is dat God jou op een door Hem bepaalt moment kan gebruiken om met Zijn Geest een Woord van Kennis door je heen te spreken.

Een Woord van Kennis is het ontvangen van inzicht om het Woord van God, de Tora op de juiste wijze toe te passen (=leven).

In het onderwijs over de Heilige Geest is het van groot belang dat je niet afwijkt van de volgorde waarin de verschillende charisma’s door Paulus onderwezen wordt. God leert je altijd eerst de basisvaardigheden toepassen voordat Hij het grotere werk aan je kan toe vertrouwen.

Luc.16:10           Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig

Mat.25:21           Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen.

Het is levensgevaarlijk om zonder Gods Wijsheid en Kennis, zomaar te beginnen met bijvoorbeeld het uitspreken van een profetie (over iemand). Ik heb vele christenen gezien die door teleurstelling het geloof in Jezus Christus zijn kwijtgeraakt en teruggevallen zijn in de wereld. Zelfs dat een broeder die zich van zijn eigen leven heeft beroofd en zijn vrouw en kinderen achter liet. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?

Het fundament

Als God met Zijn Charisma door je heen werkt, is Hij bezig om van jou leven een geestelijk huis te maken dat bestand zal zijn tegen elke storm. Ook de grootste storm, de verdrukking die komt en dan zal blijken of je gedaan hebt wat Jezus van je gevraagd heeft, want Hij is de rots.

Mat.7:24-25        Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.

Ook Paulus attendeert in zijn brief aan de gemeente te Korintiërs om alleen te doen wat Jezus ons leert. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” (1 Kor. 3:11). Meer gedetailleerd zegt Paulus: gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.” (Ef. 2:20). Hoe je dit fundament neerlegt, door te doen wat Hij van je vraagt, wordt op de puntjes nauwkeurig door Johannes uiteengezet.

Joh.1:1-3            In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Wanneer je 2000 jaar geleden aan één van de discipelen van de Here Jezus zou vragen wat zij onder het Woord van God verstonden, krijg je als antwoord ‘de Tora’. Dit zijn de eerste vijf boeken van het OT. Het is het onderwijs van God aan Zijn kinderen. Door Zijn Tora wil God ons opvoeden en toont Hij in Zijn grote liefde, interesse voor alle aspecten van ons leven.

Joh.1 vers 4        In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen

Hier staat dat de Tora, het leven is en dit goddelijk leven gezien wordt als hèt licht. Wie dus niet in overeenstemming met Gods Tora leeft, wandelt niet in het licht maar in de duisternis. Regelmatig werd dit door Jezus benadrukt. Wie niet dezelfde dingen deed welke Hij deed, wandelt in de duisternis.

Joh.8:12              Wederom sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Tora betekent Gods instructie of onderwijs. In onze Bijbels is Tora vertaald met ‘wet’ wat onjuist is. Gelukkig zien we dat de Tora ook vaak wordt vertaald als het ‘licht’. Voor de kinderen van God is Gods Tora het levenslicht. “Hij/zij zal het licht des levens hebben”, dat wil zeggen zij die doen wat Jezus van hen vraagt. Als Gods Charisma met een ‘Woord van Kennis’ door jou heen manifesteert wordt Zijn ‘Licht’ in jou ‘Leven’.

Licht (Joh.1 vers3), met het zuivere licht wordt de blinde weer ziende (=verstaan), de Wijsheid om Het Woord in je leven toe te kunnen passen.

Ps.119:105        Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Leven (Joh.1 vers4), Zijn instructies dat je in overeenstemming met Het Woord toepast. Hiervoor ontvang je Gods ‘Kennis’ om de juiste weg in Zijn Gerechtigheid te kunnen bewandelen.

Het leven van elk kind van God, in overeenstemming met het Woord van God, is een gezond, gezegend, voorspoedig en eeuwig leven. Toch ervaren vandaag de dag, vele gelovigen dit Zoë leven (Gods heilsleven) niet. De reden hiervan is volgens Johannes het volgende;

Joh. 1: 5        en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Waarom is je levenswandel met God, het ware Zoë leven vaak niet gegrepen? Hoe komt dat? Je bent in de duisternis als je niet in het licht (het Woord) wandelt. Zo simpel is dat. En de reden is, omdat je er niet naar streeft. Het Griekse woord dat hier met ‘gegrepen’ vertaald is, kan ook met ‘intens verlangen’, ‘naar uitstrekken’ of ‘willen bezitten’ vertaald worden. David zei: Ik verheug mij in uw wetten, uw woord zal ik niet vergeten.” (Ps. 119:16)

De vraag die wij onszelf moeten stellen is: “Ben ik zo verlangend naar het leven wat God in Zijn Woord, de Tora geven wilt?” God openbaart Zich door Zijn Schepping, Zijn Woord en Zijn Zoon. In Zijn Woord heeft God alles geopenbaard, meer openbaring krijg je niet. Je hebt alleen verlichting van Gods Geest nodig om Zijn Openbaringen te kunnen verstaan en te kunnen begrijpen zodat je daarin kunt wandelen.

Vandaag de dag wordt veel misleidend onderwijs over visualisatie, zieners- en waarzeggerij technieken aangeboden als een zogenaamde gave van een woord van wijsheid of kennis. Er wordt geleerd om je broeder of zuster te helpen om zijn/haar verborgenheden te openbaren of om hen de toekomst te voorspellen. Pas op, voor een kind van God is dit verboden terrein. Zo is ook Eva misleid om Gods instructies niet na te komen maar om eigen kennis te ontvangen om van daaruit te leven.

Dit is wat God noemt, ‘het eten van de boom van kennis van goed en kwaad’. Er bestaat dus niet iets als een ‘openbaringsgave’ die je van God kunt ontvangen. Het komt in het rijtje van wat Paulus over Gods Charisma leert, niet voor. God roept van het begin aan om te eten van ‘de boom des levens’ dat is het eten van het Woord dat leven geeft. Jezus is het Levende Woord. Daarom onderwees Paulus in deze context de woorden van Jezus, toen hij zei; Neemt, eet, dit is mijn lichaam, doet dit tot mijn gedachtenis”. (1 Kor. 11:24).

Joh.1:9,14           Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Hier zegt Johannes dat de Tora, Jezus is en het Licht der wereld èn het Leven genoemd wordt. Hij is het Levende Woord, die de Tora in praktijk brengt. Ons fundament is, om te doen wat Hij deed in overeenstemming met Gods Tora. Jezus zei: Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Tora [wet] of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen (Mat. 5:17).

Sommige denken slim te zijn en zeggen, “Jezus, heeft de wet (voor mij) vervuld, daarom hoef ik het niet meer te doen.” Dit is een grote misleiding. Meer dan de helft van alle profetieën uit de Tenach (O.T.) moeten nog door Jezus vervuld worden. Kijk maar eens naar Gods ingestelde Feesten. Jezus, zal net als bij de Voorjaarsfeesten van God, bij Zijn wederkomst ook alle Najaarsfeesten gaan vervullen. Zelf de heiligste dag van God, de sabbat zal bij Zijn wederkomst, in het 1000 jarige vrederijk, werkelijkheid worden.

Zonder Gods Kennis om Zijn Wijsheid toe te kunnen passen kom je als wedergeboren christen niet verder dan alleen het zien van Gods Koninkrijk (Joh. 3:3). Geef je Gods Woord de kans om ook jouw leven te kunnen bepalen door er in te wandelen, dan zul je Gods zegeningen uit Zijn Koninkrijk gaan ervaren die Hij in Zijn Woord beloofd heeft. Het ‘Woord van Kennis’ heb je nodig wil je geestelijk verder groeien en door Hem gebruikt te kunnen worden, zodat Hij ook met Zijn andere charisma’s door je heen kan werken.

Voorbeeld 1

Jezus, is o.a. gekomen om voor ons een voorbeeld te zijn. Hij laat zien hoe Hij vanuit de Tora leeft (Joh. 5:17-20). In Zijn onderwijs gaat Hij heel praktisch te werk. Dit doet Hij door middel van een Woord van Kennis.

Mat.15:1-9          Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods? Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Jezus, corrigeert hier met een Woord van Kennis de leefgewoonte van de religieuze leiders. Zij hadden het Woord van God verdraaid ter wille van hun eigen positie in de gemeente. Kenmerkend van misleiding is, dat de Tora, Gods onderwijs en instructies niet meer erkent en opgevolgd wordt. Volgens Jezus zijn zij, die hun eigen leerstellingen meer lief hebben dan het Woord van God en zich daardoor niet door God laten leiden, huichelaars. Dit is één van de oorzaken waarom er zoveel verdeeldheid en scheuringen in de gemeente van Christus is. (1Kor.11:19).

Jud.1:19              Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Ondanks het onderwijs van Jezus uit de Tora (het NT bestond toen nog niet) zal het voor religieuze mensen moeilijk zijn om zich te bekeren. Zij zoeken alleen stabiliteit die zij zelf kunnen managen en bang zijn om hun gezicht te verliezen. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden (Mat.15:14). Pas op dat jezelf ook niet blind wordt, het is als gif in een glas water. Let op hun wandel (vrucht), zie of zij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Wie dan zijn je werkelijke broeders en zusters?

Luc.8:21             Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods [Tora] horen en doen.

Jezus spreekt hier duidelijke taal. God wil dat je op Hem richt door Zijn Woord te horen en te doen. Op een ander fundament kan God met Zijn Charisma niet bouwen. Elk andere weg is een weg van religie van mensen of de ingestelde tradities. Tja, het is soms niet eenvoudig om dat alles op te geven. Toch zegt Jezus:

Mat.10:39         Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Voorbeeld 2

We zullen nog een voorbeeld bekijken waarin God met Zijn Charisma, een Woord van Kennis spreekt door apostel Jacobus. In het boek Handelingen lezen we dan, dat door het Evangelie uiteindelijk ook heidenen tot geloof gekomen zijn. Enkele van de religieuze Farizeeën die ook tot geloof in Jezus waren gekomen, waren van mening dat de nieuwe (heidense) gelovigen zich moesten laten besnijden wilde zij behouden worden.

Hand.15:1-2        En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil.

Dit was misleidend onderwijs om “behouden” te kunnen worden. De Farizeeën zaten nog vast aan hun eigen religie (het Judaïsme), net als velen vandaag (nog) vastzitten aan leerstellingen van de katholieke moederkerk. Zelfs Paulus en Barnabas konden hen niet overtuigen dat de nieuwe behoudenis een besnijdenis van het hart is. (Rom.2:28-29) Gebonden aan eigen wetjes, verhieven zij zich boven Gods Woord.

Mat.23:2             De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes.

Het geschil kwam uiteindelijk voor de oudstenraad te Jeruzalem. En ook apostel Petrus kon hen niet overtuigen, totdat apostel Jacobus opstond met een Woord van Kennis en zei: “hoort naar mij!” (Hand.15:13) en haalde de profeten aan uit de Tenach. (O.T.)

Hand.15:18         Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doetwelke van eeuwigheid bekend zijn.

Hier spreekt Jacobus gedreven door de Heilige Geest, een Woord van Kennis. “Alle gelovigen uit de heidenen, die deze dingen doet.” Welke dingen? “De dingen die van eeuwigheid bekend zijn.” (dus dingen die in de Tora staan opgeschreven). Als God eeuwig is, is ook Zijn Woord de Tora eeuwig. Hier zien we in de Brit Chadesha (N.T.) dat de apostelen de Tora, de Profeten en Geschriften ook aan de heidense gelovigen onderwezen.

Hand.15:19-20    Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.

Wat Jacobus hier duidelijk maakt zijn de twee belangrijke processen waar een pasgeboren gelovige zich mee bezig dient te houden:

  • A. Heiliging, zich onthouden van alles wat van, met en door afgoden tot stand is gebracht. Want God is Heilig, wees jij dan ook heilig, apart gezet voor God. (Lev. 11:45)
  • B. Reinheid, onthouden van het verstikte en van bloed. Weet je dan niet dat je een tempel bent van de Heilige Geest en dat de Geest Gods in je woont? (1Kor. 6:19) Neem niet zomaar alles tot je, laat God je adviseren over Zijn spijswetten. (Deut.)

Het Woord van Kennis was nog niet ten einde, Jacobus die door de Geest van God werd geleidt zei vervolgens het volgende: ”Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.” (Hand. 15:21)

Destijds waren de ongelovige heidenen onrein t.o.v. de besnedene. Hierdoor was de synagoge verboden terrein voor de heidenen. Jacobus zegt dat wanneer de heidenen tot het geloof in de Messias en in de God van Abraham, Isaac en Jacob komen, zij zich aan de heiliging en reiniging wetten vanuit de Tora diende te houden zodat zij toegang zouden verkrijgen tot de synagoge waar zij verdere onderwijs vanuit de Tora zouden verkrijgen. Merk op dat de Tora op de door God ingestelde dag, de Sabbat, in elke stad waar een synagoge was werd voorgelezen.

In de tekst in Hosea 4 vers 6a staat: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” Het gebrek aan kennis is niet de oorzaak waardoor het volk te gronde gaat. Wat hier staat is een statement, want de ware Kennis komt van God en je kunt God niet de schuld geven als je ten onder gaat omdat je te kort aan kennis ontvangt. Religie leest vaak halve Bijbelteksten. Net zoals bij het Woord van Kennis welke Jacobus in handelingen 15 uitspreekt, leest men hier, in Hosea 4 vers 6 vaak ook niet verder. De ware reden waarom Gods volk vandaag de dag te gronde gaat is dan ook dezelfde reden als bij de religieuze leiders uit handelingen 15.

Hos.4:6b             Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de Tora [wet] van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

De ware oorzaak is omdat zij Gods Tora vergeten zijn en daarmee ook Gods Woord van Wijsheid en Kennis hebben verworpen. Lieve broeders en zusters, we leven in een rumoerige tijd en bevinden ons aan het einde van een sabbat (rust) jaar. We weten ook dat Jezus spoedig terug komt wat voorafgaat met een hoop ellende. Om hier doorheen te komen heb je Gods Woord en Gods leiding van Zijn Geest hard nodig. Laten we ernst maken met wat God in Zijn Tora zegt, om je voor te bereiden op Zijn Wederkomst.

Moge God je een Woord van Kennis geven zodat je Zijn Wijsheid in het komende jaar met liefde, vrede en blijdschap zal gaan toepassen.

Reageer

*