De Charisma van JHWH

Een woord van Wijsheid

De Charisma van Vader JHWH (deel 2)

1Cor.1:3-8          Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.

 Preview

 In de vorige lesbrief heb je kunnen lezen dat als de leiding van de Heilige Geest in je leven ontbreekt, je net als de leden in de gemeente te Korinthe in een geestelijke afval raakt. Als Paulus onderwijs geeft over Gods charisma (genadegaven), spreekt hij over God Zelf die door Zijn Geest het nodige werk doet. Vele christenen hebben geleerd om naar een gift of gaven te streven die dan van God verkregen wordt. Dit is misleiding en niet Schriftuurlijk. Immers, nergens leert de Bijbel ons dat God geestesgaven als op zich zelfstaande gave aan mensen geeft.

Even ter verduidelijking: De gaven of gift is de Heilige Geest!

De manifestatie = de werking; de Heilige Geest in actie. (In de NBG is manifestatie vertaald als ‘openbaring’)

1 Kor.12:7           Maar aan een ieder wordt de manifestatie (openbaring) van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;

Na twee charisma’s te noemen benadrukt Paulus telkens weer dat het dezelfde Geest is die Zijn werkingen bewerkt. Je bent slechts en uitsluitend een kanaal waar God met Zijn Geest doorheen wil werken. Denk aan de woorden die Jezus van Zichzelf zei: ”Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen” (Joh. 5:19).

De gaven zijn de werking(en) die God Zelf door Zijn Geest doet voor een speciaal doel op een door God bepaald moment. Vanuit dit standpunt zijn al Gods Charisma’s (genadegaven) binnen jouw bereik gekomen. En dat is precies wat God wil en waar de schepping op wacht.

Rom.8:14;19     Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Verwijder eerst de bedekking

Door vele misleidingen is er een bedekking over Gods volk gekomen. Dit geldt ook voor de gelovigen die uit de heidenen komen. Paulus onderwijst hier aan dezelfde gemeente te Korintiërs.

2.Kor.3:12-18     Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op, 13 geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. 14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. 15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. 17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Een bedekking is eenvoudig te ontdekken. Voorbeeld: als je zegt dat het Oude Verbond (O.T.) heeft afgedaan en Gods Tora niet meer voor vandaag geldt. Zeg je eigenlijk dat God niet dezelfde is en Zijn beloften niet voor jou gelden. Denk hier even over na.

Nog eentje: als je hoog of laag op Gods Woord beroemt, maar doet niet wat God de Vader van je vraagt (van Genesis t/m Openbaring) heb je Gods Woord nog niet goed begrepen en houdt je jezelf voor de gek. Zo zijn er nog vele voorbeelden.

Paulus zegt in vers 14 dat diezelfde bedekking ook onder het volk Israel is en alleen door de zalving van Gods Geest kan worden weggenomen. En waar de Geest van God is, dat wil zeggen, in de mens werkt, is men vrij van deze bedekking (vers 17). Het Goede Nieuws is nu, dat als je God de kans geeft om Hem door Zijn Woord tot je te laten spreken, je Hem gaat gehoorzamen, deze bedekking bij je zal worden weggenomen. Een nieuwe geloofsfase zal dan in je leven aanvangen. Want pas dan kan Gods Geest je helpen om Zijn instructies (=Tora) in jouw leven, tot uiting te brengen, gelijk Jezus ons leerde.

Hier is het waar alles om draait gehoorzaamheid. Het verstaan van Gods stem begint met het lezen èn doen van Zijn Woord. Hoe weet je anders of het wel Gods Geest is die tegen je spreekt? En hoe wil Gods Geest je anders kunnen leiden als je Zijn Woord niet kent of erkent?

Lees je Bijbel opnieuw, geloof wat God zegt dat dàt waar is en doe wat God van je vraagt. Meer hoef je niet te doen. Wanneer je dit met een eerlijk hart doet, dan zal Gods Geest de bedekking bij je wegnemen, je ogen openen en het Woord van Hem doen begrijpen en verstaan.

Wijsheid

1.Kor.12:7           Maar aan een ieder wordt de manifestatie [openbaring] van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;

God geeft aan elke gelovige die gehoorzaam is, Zijn eigen Geest om Zich vervolgens door jou heen te manifesteren met Zijn Charisma, zoals b.v. wijsheid. Het is geen voorwaarde om Gods Charisma in bijzijn van de gemeente te laten plaatsvinden, het is in de eerste instantie bedoeld voor je eigen welzijn. De woorden ‘van allen’ staat namelijk niet in de grondtekst. Maar de zegen werkt wel door naar het Lichaam van Christus.

Wijsheid is de eerste charisma die Gods Geest door je heen wilt bewerken om je Zijn wil kenbaar te maken. We noemen dit charisma een Woord van Wijsheid. In dit charisma staat niet de wijsheid centraal maar Gods Woord, welke door de Geest van God gebruikt wordt om wijsheid te produceren. Een Woord van Wijsheid is het product van Gods Woord en Zijn Geest. Het resulteert in het begrijpen en verstaan van Zijn Woord om het vervolgens te geloven en in gehoorzaamheid toe te kunnen passen. Dit is het eerste wat Onze Vader aan ons wil leren.

Veel kunnen we dan ook leren van onze Here Jezus zelf. Jezus, die regelmatig Woorden van Wijsheid kreeg en aan Zijn volgelingen doorgaf. Zo kennen we bijvoorbeeld het verhaal van de zaaier.(Mat.13:3-9). Hier legt Jezus volledig uit hoe een Woord van Wijsheid gebruikt wordt. Met als doel het kennen van het Koninkrijk van God.

Mat.13:10-12      En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.

Als je weet dat Jezus het Levende Woord is (Joh.1) en Hij degene is die Gods Woord levend maakt, dan weet je ook waarom de Tora, Gods onderwijs en instructies in gelijkenissen geschreven is en niet door iedereen begrepen kan worden. Dit blijft zo, totdat de Heilige Geest je de ogen opent (de bedekking weghaalt) zodat je het verstaan kunt.

Mat.13:13-15      Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt:

Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Met ‘zij’ in bovenstaand stuk verwijst Matteus niet naar de ongelovigen uit de wereld, maar naar diegene die bekend zijn met Gods Woord. Zij die Gods Woord hebben maar het nog niet begrijpen of verstaan.

Mat.13:17           Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.

Vervolgens zegt Jezus in vers 17 dat hun (‘zij’) inzet tevergeefs is en zij niet in staat waren om Gods Woord te verstaan (=zien) en te begrijpen (=horen). Daarna geeft Jezus aan Zijn discipelen het Woord van Wijsheid; de uitleg en betekenis van de gelijkenis over de zaaier (Mat.13:19-23).

Alleen de Geest van God kan je Gods Woord doen verstaan en begrijpen. Zonder dit charisma van een Woord van Wijsheid is het namelijk onmogelijk Gods Woord volledig te verstaan of te begrijpen. Dat is de belangrijkste reden waarom je gedoopt dient worden in de Heilige Geest. De Heilige Geest zal je de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal Zijn Eigen Woord aan je bekend maken om daarin te wandelen.

Je bent pas een discipel van Jezus als je doet wat Hij je opdraagt, als Hij zegt: “Wie mij lief heeft doet de geboden (Tora) van mijn Vader” (Joh.15:10). Van hen zegt Jezus: “Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen” (Mat.13 vers 16).

Deut.34:9           Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de HERE Mozes geboden had.

1.Kon.10:24        De gehele aarde verlangde Salomo te zien om de wijsheid te horen, die God in zijn hart gelegd had.

Je zult dezelfde Wijsheid van God ontvangen, die Hij aan Jozua en Salomo gaf. God maakt namelijk Zijn Wijsheid bekend aan elke gelovige die deel heeft gekregen aan dit Nieuwe Verbond en gehoorzaam is.

Jer.31:31,33b     Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbondsluiten zal… Ik zal mijn Tora [wet] in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

We zullen nog een voorbeeld bekijken van een dienstknecht die overeenkomstig dit Nieuwe Verbond door God gebruikt wordt. Stefanus, die vol van Gods Woord en met Gods Geest vervuld was, om Zijn Woord met Gods Wijsheid uit te kunnen leggen.

Hand.6:8-10        En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen op van hen, die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreneeërs en der Alexandrijnen en van de Joden uit Cilicië en Asia en redetwistten met Stefanus, en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan.

Stefanus predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, want wonderen en tekenen zullen volgen aan de gelovigen die het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen (Marc.16:15-16). Uiteraard is niet iedereen blij met de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk, zelfs “geestelijke” leiders niet.

Stefanus werd vervolgens bij de Hoge Raad gebracht en zoals het toen ging, gebeurt vandaag nog steeds. Valse getuigenissen, antisematistische leerstellingen zoals de vervangingsleer worden aangedragen om Gods Woord te ontkrachten. Maar het Woord dat Stefanus predikte, het Evangelie van het Koninkrijk vanuit de Tora is vele malen krachtiger.

Met charisma ‘een Woord van Wijsheid’ kon Stefanus het Evangelie uitleggen met behulp van de volledige Tora. 

 • Hij begon met Abraham als de geloofsvader, door het geloof ben je behouden en dat is een en al genade.
 • vervolgens Isaac’s offer als heenwijzing naar het Lam van God.
 • Daarna gebruikte hij het leven van Jozef die een schaduwbeeld van Jezus is als de Redder en
 • daarna Mozes die voor het volk van God verscheen om Zijn wil bekend te maken en te leren hoe in gerechtigheid te wandelen.

Hand.7:35:36      Deze Mozes, die zij verloochend hadden door te zeggen: Wie heeft u tot overste en rechter aangesteld, heeft God als een overste en bevrijder gezonden, met de macht van de engel, die hem verschenen was in de braamstruik. Deze heeft hen uitgeleid onder het verrichten van wonderen en tekenen in het land Egypte, in de Rode zee en in de woestijn,

Maar ondanks het Woord van Wijsheid welke door Stefanus kwam, verharden de “geestelijk” leiders hun harten zoals bij de leiders in de tijd van Mozes. Ook vandaag zie je deze verharding om je heen. “En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar stieten hem van zich en wendden zich in hun hart naar Egypte”, (vers 39).

Het wordt echter nog erger met de “geestelijk” leiders uit Mozes tijd. Maar het komt er hier op neer dat zij afgoden en menselijke leerstellingen vooropstelde dan het volgen en doen van het Woord van God.

Hand.7:51-53      Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij, die de Tora [wet] ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden.

Wat een geweldig nieuw testamenties Woord van Wijsheid was dat, die de Geest van God door Stefanus sprak. De volledige Tora, het goede nieuws van het Koninkrijk der Hemelen wordt hier verkondigd. Maar wat een trieste reactie van de “geestelijke” leiders die het Woord van Wijsheid van God niet willen accepteren. Zij willen de waarheid niet verstaan en begrijpen, laat staan Gods Woord in praktijk te brengen. En net zo erg, zij laten zich niet door de Heilige Geest leiden die het Evangelie van het Koninkrijk verkondigt en de weg daar naartoe wijst.

Het einde van Stefanus is je bekend, hij kwam om door steniging“En Stefanus op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe!” We weten dat het woord ‘zonde’ afkomstig is van het Hebreeuwse woord ‘Chata’, wat betekent ‘het doel missen’. Het is het tegengesteld van het woord ‘Yara’ wat letterlijk ‘doel raken’ betekent en waar het woord  ‘Tora’ vanaf geleidt is . Ondanks wat Stefanus door een Woord van Wijsheid doorgaf, hebben zij het doel volledig gemist.

Psalm 111 vers 10 zegt: “De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.” De vreze van God onze Vader is de bron tot Gods Wijsheid. Deze vreze is, Zijn instructies en onderwijzingen welke in de Bijbel staan opgeschreven. Door deze Tora in liefde te betrachten (=doen) zal God Zijn eerste charisma, een Woord van Wijsheid aan je geven. Je hebt dit charisma, een Woord van Wijsheid nodig om inzicht te verkrijgen zodat je Gods wegen kunt verstaan en leiding ontvangt om de rechte weg te bewandelen richting het Koninkrijk van God.

Ik bid voor jou, dat je Gods Tora (instructie en onderwijs) niet zult afwijzen en dat de Heilige Geest je de weg zal leiden naar Zijn volle Waarheid.

2 Responses to “Een woord van Wijsheid”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Heel hartelijk dank om dit onderwijs te publiceren!
  We hebben het zó nodig om in de lijn van Abba´s Torah te horen en te doen.
  Ook wat betreft het bekleed willen worden met Zijn Ruach.
  Heel belangrijk dat u steeds opnieuw benadrukt dat Abba´s Ruach alleen werkt in als wij Abba´s wet aanvaarden!

  Ik denk dat een ieder die stijgert bij het woord ´wet van Abba YHVH`nog niet weet,zoals de dicipelen wel en het volk niet wist…

  Yahovah-Yahweh zegene u,

  Hadassah

 2. carla says:

  Shalom br. Breuer,

  Alweer een opbouwende les, wat een charisma heeft onze Abba Vader.

  lahitraoth

Reageer

*