De Charisma van JHWH

De Charisma van JHWH

De Charisma van Vader JHWH (deel 1)

1Cor.1:3-8          Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.

Hoe geweldig is het, als wij tegen elkaar zeggen dat je ‘in elk opzicht rijk geworden bent in Hem’, d.w.z. doordrongen en vervuld bent met Zijn Woord en Zijn kennis, Hem kennen. Wat een opwekking als het Woord van God in jou en mijn leven openbaart en gezien wordt door anderen die dan besluiten om dezelfde weg te bewandelen. Bijvoorbeeld in het leven van Stefanus, van Hem wordt gezegd dat hij vol van geloof en de Heilige Geest was. Wanneer men naar hem keek, straalde zijn gelaat als van een engel. Je kunt het verhaal van Stefanus lezen in handelingen 6,7 en 8.

Maar wat als je die ervaring niet hebt? Waarom gebeurt er soms niets ondanks dat je uitziet naar de openbaring(en) van onze Here Jezus Christus? Hoe kun je je zo door God laten leiden om net zoals Stefanus onberispelijk te zijn tot de dag van onze Here Jezus Christus, het moment van Zijn wederkomst? In deze en de volgende lesbrieven zoeken we antwoorden op o.a. deze vragen. Verder zullen we ontdekken wat de genadegaven van de Heilige Geest zijn. Want ik ben ervan overtuigd dat je de genadegaven van God nodig hebt om de weg naar het Koninkrijk te kunnen vinden en te bewandelen. Niet voor niets heeft God hiervoor Zijn Geest als onderpand gegeven. De Heilige Geest is de Enige die je naar het Koninkrijk van de komende Koning Jezus kan leiden.

2Kor.5:5              God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.

Als er over de genadegaven of gaven van de Geest gesproken wordt, dan staan mijn oren direct gespitst om te horen wat er gezegd wordt. Het is het mooiste wat een Geestvervulde gelovige kan overkomen. Het is zelfs een noodzaak om Gods genadegaven te hebben wil je door Hem geleidt worden om zoals Paulus dat verwoord, “zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus”.  Jezus komt spoedig, daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar of we ons gereed hebben gemaakt om onberispelijk, d.w.z. geheel in overeenstemming met Zijn leven te wandelen, is voor elke gelovige afzonderlijk een persoonlijke vraag. Het is onmogelijk om op het geloof van je broeder of zuster te bouwen. Uiteraard help we elkaar om in Gods gerechtigheid te wandelen. Maar je zult zelf je witte klederen moeten ‘bewaken’ door in gerechtigheid te wandelen zodat wanneer Hij komt, je niet naakt bevonden zal worden.

Op.16:15             Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

Het onderwijs over het wandelen in (of beter gezegd het geleid worden door) de genadegaven van God heeft in het verleden niet altijd de juiste uitwerking gehad. Er wordt wereldwijd door diverse groeperingen geclaimd dat zij het antwoord hebben, hoe de “geest” van God door de mensen zou moeten werken. Echter velen zijn daardoor beschadigd en teleurgesteld, voelde alsof zij gefaald hadden waardoor sommigen zelfs het geloof in Jezus Christus de rug toe hebben gekeerd. Als dit o.a. het resultaat is van wat er over de Heilige Geest verkondigd wordt, dan is het goed mis met prediking van het Woord.

Ik begin maar meteen om een groot misverstand aan te snijden. Dit misverstand is de gedachten die vele gelovigen hebben bij het horen van de ‘gaven’ of ‘genadegaven’ van de Geest. Om een voorbeeld te geven, als er gesproken wordt over de ‘gave van genezing’ denken velen dat de betreffende persoon die voorgaat, een speciale gave ontvangen heeft die hem in staat stelt om anderen te genezen. Anderen vragen zich dan af, kan ik deze gave ook ontvangen en zo ja, wat moet ik dan doen? Of men denkt, waarom werkt het bij mij niet?

Laten we eerst onderzoeken waar het woord ‘gave’ of ‘genadegave’ vandaan komt. Paulus gebruikt dit woord in de brief aan de gemeente te Korintiërs voor het eerst in vers 7.

1Cor.1:7              zodat gij ten aanzien van geen enkele Charisma (genadegaven) te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus.

We zien dat het zo beroemde woordje ‘(genade)gave’ afkomstig is van het Griekse woord Charisma. Nu zijn er twee opties om het woord ‘charisma’ te interpreteren.

Optie 1:

De term charisma is afkomstig van het woord ‘charis’ dat ‘genade’ betekent. Het woord wordt als zodanig ook in de (grondtekst) van de Bijbel gebruikt, bijvoorbeeld in het evangelie naar Johannes hoofdstuk 1 vers 17

Joh.1:17        want de wet is door Mozes gegeven, de charis (genade) en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Nu is bij elke gelovige die Jezus als zijn persoonlijke Verlosser en Heiland heeft aanvaard, bekend wat dit charisma betekent.

Ef.2:8            Want door charis (genade) zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

In deze tekstverwijzing wordt duidelijk vastgesteld dat ‘charis’ je behoudenis bewerkt en dat dit ‘charis’ door God gegeven wordt/is om behouden te kunnen worden. (Hier, dus niet het geloof).

Optie 2:

Charisma is een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen, die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling. Charismatische persoonlijkheden kunnen volksmassa’s in beweging brengen, ten goede of ten kwade. We spreken dan van charismatisch gezag.

We zagen dit al bij Stefanus, maar bij Jezus zag men ook charisma.

Marc.1:27            En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!

Luc.4:34             En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag.

Je ziet dat het nog niet eenvoudig is, welke optie (of beide opties) van toepassing is als we het straks over de charisma (genadegaven) van de Heilige Geest hebben. Dit is n.l. wel van belang en is het eerste wat je dient te weten als Gods Geest in je werkzaam is. Ik stel het daarom nog iets scherper.

Bij optie 1, wordt charisma als een gift ontvangen, dat door de gever gegeven is. De gever neemt het niet terug (je kunt het wel kwijt raken).

Bij optie 2, wordt de gever zelf ontvangen die charisma in en door jou heen bewerkt, je functioneert als een instrument in de handen van De Gever.

Ik zal nog een voorbeeld geven waar in één zin, beide opties afzonderlijk genoemd worden.

1.Kor.15:10      Maar door de charis (genade) Gods ben ik, wat ik ben, en zijn charis (genade) aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de charis van God, die met mij is.

Hier zegt Paulus dat Hij zowel geworden is wat hij is (behouden) door de gift van Gods Charis (optie 1) en dat hij gewerkt heeft, niet hijzelf, maar de Charis die met hem is (optie 2). Paulus zegt expliciet dat hij het niet zelf is die Gods werk doet, maar de Charis die met hem is, alsof het iemand anders is die het werk doet. We zullen zien of dat ook zo is, want we willen toch immers op de juiste wijze door Gods Geest geleid worden?

1 Korintiërs 12:1-11 Vele charisma (gaven) één Geest.

Het ging er niet best aan toe in de gemeente te Korintiërs. Want scheuringen moest er wel zijn (11:19). Ook wat betreft de moadiem, de vastgestelde Tijden c.q. Feesten van God. Men had van het Pascha, wat een heilig avondmaal moest zijn een brasserij gemaakt. Het eten van brood en het drinken van de beker des Heren werd op dit feest op oneerbiedige wijze gevierd. Daarom waren er vele zwak, ziekelijk en stierven er velen vroegtijdig (11:30). Het ontbrak aan heiliging en er was veel onreinheid in de gemeente. Juist midden in deze situatie komt Paulus met het onderwijs over de charisma van de Heilige Geest.

In het bekende stuk van 1 Korintiërs 12 vers 1 t/m 11 over de gaven van de Geest willen we vaak snel naar het gedeelte van de gaven bladeren. Dit om snel te weten te komen, wat men moet doen om vervolgens deze gaven snel toe te kunnen passen, ongeacht of de methode wel juist (Bijbels) is. Juist voor deze ‘snelle’ gelovigen begint Paulus eerst met zeven verzen (zinnen) met een inleiding. Waarna hij in drie verzen over de verschillende charisma (gaven) spreekt en vervolgens afsluit met vers 11 die nogmaals de belangrijkheid van de eerste zeven verzen (de inleiding tot de charisma) benadrukt.   

1 Kor12:1:7     Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de heilige Geest. Er is verscheidenheid in charisma (genadegaven), maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de manifestatie (openbaring) van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

Voor alle duidelijkheid heb ik de NBG vertaling iets aangepast zoals deze in de Griekse grondtekst vermeld staat. In vers 1 staat het woordje ‘uitingen’ niet in de grondtekst. Oorspronkelijk staat er dus “Ten aanzien des Geestes”. Of anders gezegd “Wat betreft het Geestelijke”.

Zo ook staan de woorden ‘van allen’ in vers 7 niet in de grondtekst. Er wordt dus geen voorwaarde genoemd dat de werking(en) van de Heilige Geest bestemd zijn voor de plaatselijke Gemeente. (voor allen). Het is in de eerste instantie voor de persoon zelf, individueel dus, maar het kan ook een ander tot opbouw zijn.

Leiding

De reden waarom Paulus aangaande dit onderwerp over “Wat het Geestelijke betreft” je oude wandel aanhaalt is dat je weet hoe je geleid kunt worden. Vroeger was dat het blindelings nalopen van afgoden. Paulus benadrukt dat je daar niet geheel onbekend mee bent onder wiens leiding je in het verleden hebt gestaan.

Nu je je ‘oude leven’ hebt afgelegd, wil Paulus niet dat je onder “Wat betreft het Geestelijke” onkundig bent/geleidt wordt. Het blindelings nalopen of volgen, geldt niet wanneer je geleidt wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest is namelijk gekoppeld aan Gods Woord (later hier meer over). Hierdoor kun je weten of je het rechte spoor bewandelt. Het is daarom volkomen on-Bijbels als je je zomaar laat meeslepen door een ‘geestelijke’ macht, ook al lijkt het goed te zijn. Weet dan, dat niet alle wonderen en tekenen vanzelfsprekend van God afkomstig zijn.

Mat.24:24        Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Als je gedoopt bent in de Heilige Geest heb je nieuwe leiding ontvangen.

Deze leiding komt direct van God af, het is namelijk Zijn Geest. De kern van Paulus betoog in deze elf verzen is ‘leiding van Gods Geest’. Dat is wat er in de gemeente te Korintiërs ontbrak. Nogmaals, de tijd is aangebroken, met het oog op Zijn wederkomst, dat we niet zonder leiding van Gods Geest kunnen. In het Geestelijk LEVEN gaat het erom HOE JE GELEID WORDT.

Het grote misverstand onder christenen is de gedachten om iets van de Heilige Geest te kunnen ontvangen in de vorm van een gift of een gave. Dit is niet wat de Bijbel, het Woord van God ons leert! Bidden om een gave helpt niet. God geeft geen bovennatuurlijke giften/gaven. Het zal misschien even slikken zijn, maar dat heeft God zelfs niet aan Zijn eigen Zoon, Jezus gegeven. Jezus heeft nooit een bovennatuurlijke gave ontvangen, die Hij vervolgens gebruikte om wonderen of genezing te kunnen doen. Maar van wat Hij wel ontvangen heeft om wonderen en tekenen wel te laten gebeuren zei Hij:

Luc.4:18-19       De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

“De Geest van God is op Mij”. Zonder de Geest van God kon en kan Jezus (als de zoon des mensen) dus niets doen.

Joh.5:30           Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

Op de zelfde wijze kunnen wij (gelovigen) geen van allen iets doen, wat betrekking heeft op een van de activiteiten waarvoor Jezus in Luc.4 vers 18 gezalfd is.

Luc.24:29        En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.

Joh.6:57           Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.

Merk op dat Jezus niet spreekt over Zijn eigen geest maar over de Geest des Heren (luc4:18). En dat Hij zegt: “Ik leef door de Vader” (Joh.6:57). De Heilige Geest is de Geest van God de Vader zelf. Jezus, was en is afhankelijk van God (Zijn Vader). De zalving die door de Heilige Geest op Jezus was, was van niemand anders dan van God de Vader. Zo ook wij, weet als je met de Heilige Geest dealt dan deal je met God. God is Geest. (Joh.4:24)

Paulus spreekt (in vers 4) over de Charisma Van Gods Geest als Zijn karakter of werkingen van de Heilige Geest (als Hij in actie komt). Zijn Charisma vertegenwoordigt wie God is. HET IS DEZELFDE GEEST (van God). Aan de Charisma (wat hier vertaald is met genadegaven) zie je HOE en WAT de Geest van God zelf bewerkt. Geen menselijk werk, ook geen geestelijke gift of verkregen gaven, maar Gods eigen werk. Doch dit alles WERKT één en dezelfde Geest (vers 11)

Er bestaat geen gelovige persoon die een gift of de gave van genezing heeft, althans niet vanuit Bijbels perspectief. Vergis je niet, het is de Geest van God die de Charisma bewerkt. Dit is wat Paulus bedoelt als hij tegen de gemeente te Korintiërs zegt: “Nu dan, Wat het geestelijk betreft”, gaat over de werkingen van de Heilige geest. En Prijs God. je krijgt alles, Gods Geest, of niets. Je mag en kan als je dat wilt de Heilige Geest ontvangen. Dat is niet voor een deel maar volledig. God geeft zich niet in deeltjes uit.

Joh.14:17              de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Nog een voorbeeld van charisma dat werkzaam was in het leven van Jezus als de zoon des mensen in de bediening van het Woord.

Marc.1:27         En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!

Luc.4:32          En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag.

Marc.12:24 En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag.

Het Griekse woord dat hier met gezag vertaald is, kan ook vertaald worden met Kracht of autoriteit of in het Engels power, strength en force. Onze levenswandel behoort net zoals bij Jezus te zijn in de kracht van de Heilige Geest.

Luc.4:14          En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.

Hand.1:8          maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Verder zegt Paulus (in vers 7) “Maar aan een ieder wordt de manifestatie (openbaring) van de Geest gegeven tot welzijn”. Dus iedereen die er open voor staat. In deze laatste dagen zul je de leiding van Gods Geest hard nodig hebben zodat je jezelf kunt voorbereiden op het geen wat komt. Zonder de leiding van de Heilige Geest kan God je niet Zijn toekomstplan bekend maken.

Joh.16:13         doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

In de volgende lessen zullen we in overeenstemming met Paulus onderwijs, één voor één de charisma’s van God bespreken die Hij door Zijn Geest in jou en door jou wil doen. Zodat je weet wie Gods Geest is die je zult helpen en leiden (optie 2) om onberispelijk te zijn op de dag van onze Here Jezus Christus wanneer Hij terugkomt.

One Response to “De Charisma van JHWH”

Read below or add a comment...

  1. Hadassah says:

    Net wat ik nodig had, hartelijk dank voor dit onderwerp en Abba YHVH voor Zijn juiste timing,
    Yeshua IS Torah in uitvoering!

    shalom, hadassah

Reageer

*