Deel 2: de gasten van de Bruid

Voorwoord.

In deel 1 van deze les over de Bruid en haar gasten hebben we gezien dat de Bruid op een Shavuot wordt aangeboden aan de Bruidegom. Op deze Moëd wordt de Bruid voorgesteld als twee gezuurde broden die het bekeerde volk Israël en het bekeerde Goïm (uit de volkeren) vertegenwoordigen. Bij de laatste Shavuot staan zij zonder vlek of rimpel voor de troon van God in de hemel om als volledige Bruid aan de Messias gegeven te worden. De gasten van de Bruid bevinden zich op dat moment op aarde en staan gereed om af te reizen naar de locatie waar het Bruiloftsmaal gehouden wordt, Jeruzalem. Zij zijn “het overige van haar nageslacht (de vrouw = de gemeente van de Messias) die de geboden van de Vader doen en het getuigenis van Jeshua hebben”. Dit laatste wil zeggen dat zij de Geest van profetie horen, verstaan en erna handelen. Eenmaal aangekomen bij het Bruiloftsmaal zijn zij de schare die niemand tellen kan en overal uit de wereld vandaan zijn gekomen. De tijd waarin zich dit afspeelt is wat de Bijbel de laatste grote verdrukking ofwel ‘De Dag de Heren’ noemt. Petrus profeteerde in zijn eerste toespraak op Shavuot dat ‘deze Dag des Heren’ op deze zelfde (laatste) Shavuot begint.

Verder hebben we gezien dat er een grote groep gelovigen niet zullen ingaan op de uitnodiging om naar het bruiloftsmaal te komen, zij hebben zich niet gereed gemaakt om op te trekken naar het Loofhuttenfeest. De kans is dan aanwezig dat zij hun burgerschap van het nieuwe Koninkrijk dat zich hier op aarde voor de komende 1000 jaar zal vestigen verspillen. Ondanks de vele waarschuwing hebben zij zich mee laten slepen door misleidingen van leringen van mensen.

Toch hebben we zolang het daglicht nog schijnt de plicht om elkaar te waarschuwen, te bemoedigen en elkaar te helpen om de juiste Weg te bewandelen. Maar wanneer eenmaal de nacht aanbreekt dan zal de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk en de (onder)wijzing van de Weg niet meer in het openbaar kunnen zoals we dat nu gewend zijn. Het is de periode dat we “niet meer kunnen kopen of verkopen” zoals we in Openbaring 13 vers 17 kunnen lezen. Refererende naar Matheus 25 vers 9: ”Ga liever naar de verkopers (dienstknechten van het Woord) en koop olie voor uzelf”.

Het jaar 2017 is door vele instanties uitgeroepen als een jaar waarin vele jubileums in vervulling zullen gaan. Ook in Bijbelse kringen gelooft men dat het jaar 2017 een jaar zal zijn waarin vele eindtijd profetieën in vervulling zullen gaan. Denk onder andere aan het Jubeljaar waar we ons momenteel nog in begeven. We mogen dankbaar zijn dat wij als gelovigen niet onwetend zijn over de gebeurtenissen die plaats zullen gaan vinden wanneer we in het eindpunt van de aardse tijd (6000 jaar) zijn beland. Het getuigenis van Jeshua, de geest van profetie kennen is zo van belang omdat het zich voor onze ogen zal ontvouwen en in vervulling zal gaan.

Aan het einde van de grote verdrukking

Op.14:18            “En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp

Ergens aan het einde van ‘de grote verdrukking’ komt het moment wanneer De Eeuwige bepaalt dat de druiven (gasten van de Bruid) rijp zijn om geoogst te worden. Dit is de laatste actie met de gelovigen uit de vrouw (= de gemeente van de Messias) die in de grote verdrukking nog in leven zijn. De gasten van de Bruid worden dan geroepen om naar Jeruzalem te vertrekken waar het Bruiloftsmaal zal plaatsvinden. Nu is de vraag wat gebeurt er met de gemeente aan het begin, wanneer ‘de grote verdrukking’ aanvangt? De genodigde, het overige van de vrouw als de gemeente van de Messias, zal zich opsplitsen in twee groepen.

In de vorige lesbrief zagen we al dat Zacharias hierover geprofeteerd heeft. Een groep gelovigen die hun geloof in een actieve daad omzetten een groep die passief blijft, wacht om te zien wat er gaat gebeuren. Maar ook is dit gegeven gebaseerd op een historisch feit n.l. de Tweede Wereldoorlog.

Vele Judeeërs die de vervolging in Europa door Hitler zagen aankomen vluchtten naar de andere kant van de zee en overleefden de oorlog in Amerika. Maar het overgrote deel bleef achter in Europa. We kennen de geschiedenis en een ware Holocaust brak aan. Miljoenen Judeeërs werden door de overheersers opgepakt en vonden op verschrikkelijke wijze de dood. Welke lering kunnen we hieruit trekken als we weten dat dit zal herhalen maar nu wereldwijd? Ook een feit is, is dat de geschiedenis leert dat velen niets hebben geleerd of willen leren van de geschiedenis. Zelfs gelovigen vandaag de dag die Gods Woord hebben en kunnen lezen dat deze gebeurtenis zich zal herhalen, zullen geen gehoor geven aan de profetieën die hierover spreken. Ook zij zullen achterblijven en de grote verdrukking van heel dichtbij meemaken. Dit gegeven doet ons ook denken aan de dagen van Noach. Noach waarschuwde de mensheid voor Gods oordeel, maar gaven daar geen gehoor aan en bekeerde zich niet voordat de vloed kwam opzetten.

Laten we een van die waarschuwing, die uit de preek van Petrus op Shavuot nog eens lezen en verder onderzoeken. “En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt” (Hand.2:19-20). In dit profetisch woord van Petrus geeft hij aan dat ‘de Dag de Heren’ wordt aangekondigd door een verandering in de zon en de maan en dat er op de aarde een ramp zal plaatsvinden gepaard met vuur en rook. Het een sluit het ander niet uit. Als deze verschijnsels gelijktijdig gebeuren kunnen zij uitsluitend veroorzaakt worden door een verandering in de kosmos met name in ons zonnestelsel. Nu zijn er in het verleden vele zons- en maansverduisteringen geweest, maar we hebben gezien dat daarmee ‘de Dag des Heren’ niet begonnen is. Maar dat houdt niet weg dat dit Woord over de verandering in de zon en maan geen betekenis heeft. Er zijn vele gelijksoortige teksten in de Bijbel te vinden waaronder die van Jeshua: En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Mat.24:29). Wacht eens even, hier staat dat de zon verduisterd wordt en de maan het zonlicht niet meer zal weerkaatsen na de grote verdrukking. De woorden ‘die dagen’ in deze vers verwijzen naar ‘De Dag des Heren’. De verklaring is eenvoudig, er zijn dus meerdere grote catastrofale momenten. Zowel vòòr als na de grote verdrukking vindt zich een astronomische verandering in de zon en maan plaats die de aarde zal beïnvloeden. Het is een duidelijke afbakening waarin de grote verdrukking in is opgesloten. De meeste aardbevingen waar de Bijbel over spreekt gaan over het aanvangen van ‘de grote verdrukking’ tot en met de aardbeving die in Openbaring 6 (het zesde zegel) beschreven staat. De aardbeving waar Jeshua het over heeft gaat over het einde van ‘de grote verdrukking’ als antwoord op de vraag van de discipelen “En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld” (Math.24:3b). Deze laatste aardbeving aan het einde van ‘de grote verdrukking’ wordt bevestigd in Openbaring 16 vers 18. “En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!” We kunnen dus precies weten wanneer ‘die dagen’ beginnen en ook weer eindigt.

In Mattheus 24 spreekt Jeshua ook over andere gebeurtenissen die in de laatste dagen zullen plaatsvinden voordat ‘de Dag des Heren’ aanvangt. Hij noemt deze waarschuwingen weeën. Als eerste noemt Hij de misleiding door valse leerstellingen dat in dezelfde context nog eens drie keer wordt herhaald. Vervolgens maakt Hij melding van oorlogen en geruchten van oorlog, verder zullen er hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten. Dezelfde gebeurtenissen wordt bevestigd en beschreven in Openbaring 6 waar de eerste vier zegels beschreven staan. Over het witte paard, de rode, zwarte en het groene paard. Inmiddels weten we dat paarden een gelijkenis is voor kracht en geweld. Onderzoek en bekijk de kleuren van de Nationale vlaggen van alle landen die rondom het land Israël gelegen zijn. Je ziet dat de vlaggen die hun natie vertegenwoordigen allemaal de kleuren wit, rood, zwart en groen dragen. En als je in de laatste jaren, laten we zeggen 20 jaar goed hebt opgelet dan zie je in het Midden-Oosten met regelmaat, doch voortdurend oorlog. Wat je niet in de algemene media gehoord of gelezen hebt is dat vele duizenden gelovigen in Jeshua uitgehongerd zijn, ziek zijn gemaakt en of gedood zijn vanwege de haat tegen hun geloof in de Messias. ‘Tegen de Messias of inplaats van de Messias’ is hetzelfde als ‘anti christ’. Over deze vermoorde gelovigen, schrijft Johannes. ”En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden” (Op.6:10-11). De tijd die zij nog moeten wachten is de periode van de grote verdrukking. Tegen hen wordt ook gezegd dat er in die eindperiode nog meer dienstknechten, broeders en zusters net als hen (onder dezelfde omstandigheden) gedood zullen worden. Dit is dan ook een extra en laatste waarschuwing voor de gelovigen die vandaag in leven zijn. Met andere woorden als deze zegel vijf (Op.6:10-11), deze laatste waarschuwing, in vervulling is gegaan wilt dit zeggen dat de ‘de Dag des Heren’ voor de deur staat. Pas aan het einde van de grote verdrukking zal hun gebed verhoord worden dat zich kenmerkt met de wederkomst van de Bruidegom met Zijn Bruid waarbij zij mededeel zullen hebben aan de opstanding uit de doden. De troost die zij nu ervaren is dat zij een lang wit gewaad van Gerechtigheid krijgen aangetrokken.

In Mattheus 24 maakt Jeshua zijn zin over de weeën voor ‘de grote verdrukking’ af met “…en aardbevingen in verscheidene plaatsen” (Mat.24:7). Deze aardbevingen worden getriggerd door dezelfde kosmische verandering in ons zonnestelsel die ook de zon en maan zal veranderen. De Bijbel spreekt over verandering van de gehele aarde als gevolg van astronomische invloeden van de zon en of andere planeten. En aardbevingen is daar het bewijs van. Dit alles staat beschreven in de zesde zegel van Openbaring 6 dat ‘de grote verdrukking’ inluidt.

Op.6:12-14 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Als we nog even doorlezen tot en met vers 17; “Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Op.6:17). Dit statement is tweeledig, a) de grote verdrukking is begonnen en b) ‘Wie redt het om in leven te blijven tot het einde van deze grote verdrukking?’ wat ook een titel zou kunnen zijn van deze lesbrief. Verder zien we in deze zesde zegel dat beschreven is in vers 12 van Openbaring 6 zoals ik al gezegd heb een directe relatie tussen aardbevingen en hemellichamen. En bij een zeer grote aardbeving als gevolg van een verandering in onze zonnestelsel, die niemand zal ontgaan begint ‘de Dag des Heeren’. Het is verbazingwekkend hoeveel profeten uit het eerste testament alsook de profeten (apostelen) uit het tweede testament spreken over aardbevingen. Aardbevingen die in de laatste dagen plaats gaan vinden en daarmee een waarschuwing aan Gods volk afgeeft met de mededeling dat ‘de Dag de Heren’ aanstaande is. Op en onder de aarde vinden er zoveel bevingen plaats dat zij als algemeen verschijnsel worden beschouwd en daardoor vandaag aan onze aandacht voorbijgaan. Maar deze waarschuwingen vanuit de Bijbel staan er natuurlijk niet voor niets in. Jarenlang hou ik het aantal aardbevingen met een kracht vanaf 5 op de schaal van Richter bij door middel van een applicatie op mijn telefoon. Wat mij opgevallen is, is dat er in bepaalde perioden het aantal bevingen toeneemt en in andere perioden het aantal weer afneemt. Zo telde ik in november 2016 op één dag meer dan 25 aardbevingen met een kracht van 5 of hoger op de schaal van Richter! Wanneer ik het aantal aardbevingen van dezelfde categorie in februari 2017 bekijk dan tel ik dagelijks niet meer dan 2 of 3 en soms 5 die een kracht hebben van 5 of hoger op de schaal van Richter. Naar aanleiding van een rapport van een astronoom die in de frequentie van de aardbevingen een patroon zag, ben ik op onderzoek uitgegaan om te kijken of zijn bevindingen en die van mij met elkaar matchen en van enig betekenis kan zijn. Hieronder volgen een paar overzichten uit mijn onderzoek. (Brongegevens Wikipedia). Op de eerste afbeelding zie je het aantal (aard)bevingen met een magnitude van 5 tot 6 op de schaal van Richter over de jaren 2012 tot en met 2016. Het hoogst aantal aardbevingen (746 is de som van de laatste 5 jaar) hebben zich voorgedaan in de maand April.


Eenzelfde overzicht van aardbevingen met een magnitude van 6 tot 7 op de schaal van Richter. We zien wederom dat de meeste (aard)bevingen hebben plaatsgevonden in de maand April.

Tevens zien we een uitschieter in de maand September dat ook op de vorige afbeelding te zien was. In de volgende afbeelding zie je een overzicht van de (aard)bevingen met een kracht van 7 tot 8 op de schaal van Richter.


Inderdaad, wederom zien we dat de meeste (aard)bevingen in de maand April zich hebben voltrokken. Ondanks dat het aantal aardbevingen met een kracht van 7 of hoger op de schaal van Richter gelukkig aan de lage kant is zien we in deze maand een verdubbeling van (aard)bevingen ten opzichte van de andere maanden. En het laatste grafiekje zie je de aardbevingen met een magnitude van 8 en hoger op de schaal van Richter.

Toeval of niet? Jij mag het zeggen. Als de Bijbel zoveel keren over aardbevingen spreekt en die gebruikt worden om Gods plan in vervulling te doen laten gaan kan dat geen toeval zijn. Deze weeën zoals Jeshua ze noemt komen voornamelijk voor in de maand April. Voor ons zijn het waarschuwingen waar we alert op moet zijn zodat je je op de komst van het zesde zegel kunt voorbereiden. Het vermoeden is dat die aardbeving een magnitude zal hebben van 10, 11 of hoger op de schaal van Richter zodat elk wezen op aarde wakker geschud zal worden.

Volgens deze trendanalyse heb ik aangetoond dat we in de maand april met uitloop in mei in het jaar 2017 hoogstwaarschijnlijk wederom grote en in aantal meer aardbevingen kunnen verwachten. Wat zal de reden zijn dat deze (aard)beving voornamelijk in April zal plaatsvinden? De maand april valt samen met de periode wanneer de eerste MOADIM begint. Zij die deze Feesten van de Eeuwige als een schaduw van toekomstige dingen opvolgen, (maar de werkelijkheid is in het Lichaam van Jeshua, de gemeente Kol.2:17) weten dat zij dan gereed moeten staan om te kunnen vertrekken. Aansluitend aan deze grote aardbevingsweeën komt er rond Shavuot de ‘Big One’. “en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde.” De paniek en chaos die wereldwijd als gevolg hiervan ontstaat, is de aankondiging van de grote verdrukking. ”Want de grote dag van Zijn toorn is dan aangebroken” (Op.6:17). Vervolgens ziet de tegenstander van de Messias zijn kans schoon om aan de macht te komen. Shavuot is een ‘vaste gezette tijd’ en valt altijd in de maand mei.

Nu ben ikzelf geen astronoom maar ik lees wel regelmatig hun rapporten zoals het rapport van de astronomen die uit het oosten van Bethlehem kwamen: “en zei zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden” (Mat.2:2). Zij werden niet voor niets wijzen genoemd. Zij wisten precies aan de hand van de sterren de locatie, het waar en wanneer de Verlosser geboren zou worden. Alle gebeurtenissen die in de eindtijd zullen plaatsvinden is een herhaling van wat er in het verleden is gebeurd en wat opgeschreven staat in de Bijbel. Er is niets nieuws onder de zon, wat geweest is zal er weer zijn (Prediker 1). Terugkomend op de astronomen die in Jeshua geloven en die vandaag de hemel afspeuren op (afwijkende) verschijnsels die de aarde zouden kunnen beïnvloeden, hebben sommige de volgende verontrustende mededeling afgegeven: de verwachting is dat er in de maanden april en mei van 2017 een catastrofale dreiging uit de ruimte komt die een enorme schade op de aarde zal aanrichten. Niet zomaar voorspelingen die je op het Internet tegenkomt, maar met goed onderbouwde argumenten in de verandering van de kosmos. De beschrijving in hun rapporten komen min of meer overeen met de zesde zegel zoals beschreven in Openbaring 6 inclusief de meteorieten (vuurballen) die op de aarde zullen vallen. Verder weten zij te melden dat deze ramp ergens in het najaar en vermoedelijk in september herhaald wordt. Of dit allemaal in 2017 zal gaan plaatsvinden weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat Jeshua en Johannes hier ook melding van hebben gemaakt (Mat.24:29, Op.16:18-19).

Je praktisch, nuchter voorbereiden en Pesach vieren.

De gasten van de Bruid die zullen overleven weten dat zij zichzelf in veiligheid moeten brengen voordat het zesde zegel komt. In 2004 hoorden de meeste van ons voor het eerst het woord tsunami. Daarvoor was het een onbekend woord en fenomeen. Nu wordt er in het algemeen geen tsunami vanuit de Noordzee verwacht maar ik woon zelf 6 meter onder de zeespiegel. Bij een minimale verhoging van de zeespiegel met 10 meter (de tsunami uit 2004) staat mijn huis dus 16 meter onder water. Ondanks de waarschuwingen van Noach dachten de mensen ook dat zij veilig waren. Maar de vloed kwam en toen was het te laat. Wat ik hiermee wil zeggen is, neem het zekere voor het onzekere en bereidt je voor, maak je gereed om op tijd te kunnen vetrekken. Gebeurt er niets, dan is er niets aan de hand en keer je terug naar huis. Gebeurt er wel iets dan heb je jezelf in veiligheid gebracht, terugkeren naar je huis aan de kust (of andere plaats) is dan onwaarschijnlijk. Pesach of vlak daarna zal het moment zijn om te vertrekken. Net zoals bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte, zullen er wereldwijd Bruiloftsgasten zijn die uit hun Egypte (=wereld) naar een veilige plaats zullen vertrekken. Exodus 5:1 “Daarna kwamen Mozes en Aäron en zeiden tegen de farao: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk gaan om voor Mij een feest te vieren in de woestijn”. Zij gaven gehoor aan de roep van Mozes om op weg te gaan naar de locatie waar het Verbondssluiting (bruiloft) gehouden wordt. Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 11: “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.”

De Vrouw uit Openbaring 12

Het scenario met de Vrouw (= de gemeente van de Messias) die komt gaat is als volgt: “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon” (Op.12:5). In het verleden interpreteerde ik in deze tekst als de eerste komst en hemelvaart van de Messias, maar ik had het fout. Johannes die dit teken in/aan de hemel zag, keek in de toekomst en niet in het verleden. Hij heeft Jeshua met eigen ogen in zijn verleden zien opgaan naar de hemel. Het mannelijk kind kan hier niet Jeshua zijn, daarnaast is Jeshua ook geboren uit de maagd Meriam en niet uit de wedergeboren gemeente die na Zijn dood aan het kruis is ontstaan. De vrouw uit Openbaring staat in enkelvoud, maar vertegenwoordigt alle gelovigen in Jeshua, dat is meervoud. Hetzelfde geldt voor het kind dat uit de vrouw komt. Het kind vertegenwoordigt een groep gelovigen dat uit de vrouw (=gemeente van de Messias) is ontstaan. De eigenschap die deze groep heeft is een mate van volwassenheid. Het mannelijke van deze groep wijst op deze volwassenheid. En omdat zij in de hemel is, is het de Bruid van de Messias dat we in de vorige lesbrief uitvoerig hebben besproken inclusief haar volwassenheid.

Degene die vervolgens overblijven vertegenwoordigen nog steeds de vrouw, de gemeente van Jeshua hier op aarde, vervolgens zal de vrouw zich opsplitsen in twee groepen. Een kleine groep gelovigen uit dezelfde vrouw zal hun geloof voordat ‘de grote verdrukking’ begint in praktijk brengen.

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen”(Op.12:9). Op dit moment verenigen zich wereldwijd groepen gelovigen in de Messias. Zij hebben gezamenlijk plannen gemaakt om in de periode van april en mei 2017 samen te komen en op te trekken. Van landen als Rusland, India, Australië, Amerika, Canada en voor Europe in Spanje weet ik dat er gelovigen zich hebben verenigd om zichzelf (als eerste stap) naar veilige gebieden te brengen. Zij geven gehoor aan de eerste oproep dat ook door Joël wordt opgeroepen; “Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!… …roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer” (Joël 2:1-16). Je ziet vlak voordat de Bruid haar Bruidegom ontmoeten zal. Wat er verder gebeurt of de tocht verder gaat of van plaats naar plaats gaat, ligt aan Onze Vader. “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang” (Op.12:14). Het hoofddoel van deze groep gelovigen is om veilig buiten het bereik van de tegenstander te blijven. Bij subdoelen die je als survivalgroepen hebt kun je denken aan de verschillende talenten die elk heeft om elkaar te helpen, te ondersteunen en te bemoedigen. In Nederland weet ik niet of er zo’n groep bestaat maar er zijn enkele individuen die deze visie met mij delen. Deze gelovigen zullen mijns inziens beter af zijn als zij zich gezamenlijk verenigen. Zoek elkaar op en praat erover en bid ervoor. “komt dan en laat ons samen beredeneren”, zegt de Heere (Jes.1:18). Het overige van de vrouw, de achterblijvers die niet vertrekken, zullen niet buiten het gezicht van de tegenstander blijven. “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht…”(Op.12:17).

Dwazen die de Bijbelse waarschuwingen niet in acht nemen

Sinds de Reformatie (1517) wordt er in het lichaam van de Messias een misleidende leer verspreid. Het is de bekende leer over de opname van de gemeente naar de hemel voor, tijdens of na de grote verdrukking (de verwarring is groot). Ooit verzonnen door Jezuïeten om gelovigen aan hen te binden. De tekst die dan vaak aangehaald wordt als bewijs is:

1 Thess. 4:17     Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.

Lieve mensen, in deze tekst wordt niet gesproken over een opname van de gemeente naar de hemel. Er is geen enkele tekst in de Bijbel die daarover spreekt. De woorden die deze leer gebruikt zoals, ‘de gemeente’ zijn afgeleid uit de woorden; wij, de levenden die overgebleven zijn’. Paulus doelt hiermee op dezelfde groep gelovigen, die tot het einde van ‘de grote verdrukking’ hun geloof hebben behouden en in leven zijn gebleven, maar beter omschreven kan worden als de gasten van de Bruid. Het overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jeshua hebben” (Op.12:17). “De schare die niemand tellen kan” (Op.7:9). “Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen” (Op.7:14). Paulus spreekt hier over dezelfde groep gelovigen, de levenden die in actie zijn gekomen en naar een veilige plaats zijn vertrokken voordat ‘de Dag des Heren’ begon. Paulus doet niets anders dan uitleg geven over de Thora en de profetieën die al eerder in de Bijbel staan opgeschreven. Zo legt de Bijbel altijd zichzelf uit. Het doel van ‘de opnameleer’ is om je passief te maken zodat je je niet hoeft voor te bereiden. Net als de vijf dwaze maagden uit Mattheus 25 die vervolgens geen deel kregen aan de Bruiloft. En zoals de geschiedenis leert zal het overgrote merendeel van de vrouw deze verdrukking niet overleven. En “evenals zij (de martelaren uit de eerste vier zegels) gedood worden” (Op.6:11). “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk” (Op.13:7). Uit deze groep achterblijvers zullen gelovigen zijn die niet gedood wil worden, zij zullen dan Jeshua moeten verloochen door het beeld van het beest te aanbidden en zijn teken te accepteren. Het eerste wat de tegenstander dan zal eisen, is om je broeders en zusters te verraden door hun schuilplaats aan te geven, zoals in de tweede wereldoorlog ook is gebeurd. “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam” (Mat.24:9). Maar dit leven van hen die Jeshua verloochend hebben is slechts van korte duur, voordat ‘de grote verdrukking’ ten einde is zullen zij alsnog gedood worden door ‘de Toorn Gods’ dat door zeven schalen wordt uitgestort. “Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen” (Joh.15:7). De gelovigen die tijdens ‘de grote verdrukking’ door de tegenstander wel gedood worden en Jeshua niet verloochend hebben zullen er bij Zijn wederkomst met de wederopstanding uit de doden wederom weer tot leven komen.

Op.20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Er komt geen opname naar de hemel maar een grotere exodus geprofeteerd door Mozes en bevestigd door Jesaja 11:11-13, door Jeremia 16:14-15 en 23:7-8, door Ezechiël 20:33-38 en verder nog in de zogenaamde kleinere profeten. Kleine profeten is een onjuist woord want hoe groots is deze oproep.

Een ander standpunt is als je de Bijbel leest, “blijf altijd in dezelfde context”. Dit geldt ook voor de brieven van Paulus aan de gemeente te Thessalonika. De rode draad van deze twee brieven is de wederkomst van Jeshua (als Koning samen met Zijn Bruid naar deze aarde). Zie: 1 Thess. 3:13, 1Thess.4:15, 1 Thess. 5:23, 2 Thess. 1:10, 2 Thess. 2:1 en 2 Thess. 2:8. Wat moet de gasten van de Bruid in de hemel doen als de Bruidegom met Zijn Bruid naar de aarde komt om daar het Bruiloftsmaal te vieren? Vergeet hierbij ook niet dat ook Paulus in gelijkenissen spreekt waardoor de wereldsgezinde het niet kunnen begrijpen. Maar wie ore hebbe die hore. Zij die in de Messias ontslapen zijn, staan uit de dood op en gaan samen met hen de nog in leven zijn en zich staande wisten te houden tot het einde van de grote verdrukking (Op.2:26), op weg naar de locatie waar het Bruiloftsmaal gehouden wordt. Het signaal is bij het horen van de laatste bazuin. Op een ‘vaste en gezette tijd’ met Jom Terruah worden verschillende keren met verschillende tonen op de sjofar geblazen. Bij de laatste, zullen zij die opstaan uit de dood en zij die nog in leven zijnde, op bovennatuurlijke wijze veranderd worden en verzameld worden. Het 1000 jarig vredesrijk en millennium breekt dan aan.

Een geestelijke voorbereiding

Er komt een tweede en ‘een grotere exodus’ aan die zijn weerga niet kent. Net als bij de eerste exodus uit Egypte zal ook deze keer de Wolk van God aanwezig zijn. De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen” (Ex.13:21). De Wolk vertegenwoordigt de Heere zelf, niet in persoon maar als de Glorie, de Heerlijkheid, de Kracht, de Geest, de Zalving, Zijn Aanwezigheid. Net zoals Hij aanwezig was in de wolk in de Tabernakel en in de eerste tempel. Zij die Zijn Zalving hebben geproefd en ervaren weten wat dat wil zeggen. Inderdaad je kunt vandaag in Zijn Wolk verkeren als je je daarnaar uitstrekt, net zoals Elisa ernaar verlangde om in Zijn zalving te zijn (2 Kon.2:9).

Joel begon zijn oproep om te verzamelen met de woorden: “roep een vasten uit“, dat wil zeggen verootmoedigen tot God. Ook jij kan je uitstrekken om de zalving van God te ervaren door ervoor bidden, in liefde naar Hem te verlangen. Zou Hij een steen geven als je om een brood vraagt? Ben je oprecht van hart dan zal je Zijn Glorie, Heerlijkheid, Kracht, Zalving met andere woorden Zijn aanwezigheid (= de betekenis van de Wolk) ervaren. De reden dat Paulus naar de Wolk refereer is vanwege de belangrijkheid dat je de Vader kent en in de jaren als gelovige in Jeshua een verbondsrelatie met Hem hebt opgebouwd. Hoe weet je anders dat het de Vader is die je op arendsvleugels in veiligheid zal brengen. De arendsvleugels is dezelfde gelijkenis als de Wolk maar heeft nu een beschermend karakter. De Wolk daarentegen heeft (aan)wijzende of leidinggevende karakter, maar het geldt voor beide Zijn aanwezigheid. “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb” (Ex.19:4). “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang” (Op.12:14).

Aan het einde van de verdrukking zal dezelfde Wolk des Heren je samen met de schare die niemand tellen, dat zijn nog in leven zijnde gelovigen in de Messias samen met hen die uit de dood zullen opstaan, naar de locatie brengen om samen met Bruidegom Jeshua en Zijn Bruid het Bruiloftsmaal hier op aarde te vieren.

Op.19:17            En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het bruiloftsmaal van de grote God,

 Winand F. Breuer

 

1   Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
  het huis waar Gij uw naam en eer
  hebt laten wonen bij de mensen.
  Hoe brand ik van verlangen om
  te komen in uw heiligdom.
  Wat zou mijn hart nog liever wensen
  dan dat het juichend U ontmoet
  die leven zijt en leven doet.

 

2   Het heil dat uw altaar omgeeft
  beschermt en koestert al wat leeft.
  De mus, de zwaluw vindt een woning.
  Haar jongen zijn in veiligheid.
  Mij is een schuilplaats toebereid
  in het paleis van U, mijn Koning.
  Heil hen die toeven aan uw hof
  en steeds zich wijden aan uw lof.

 

3   Welzalig die uit uw kracht leeft,
  die naar uw tempel zich begeeft,
  zijn hart wijst hem de rechte wegen.
  Zij trekken op van overal
  en, gaat het door het dorre dal,
  dan valt op hen een milde regen.
  Ja, in het hart van de woestijn
  ontspringt een heldere fontein.

 

4   Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
  Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
  tot zij Jeruzalem betreden,
  waar alle pelgrims binnengaan
  om voor Gods aangezicht te staan.
  Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
  Verhoor mij, God van Israël,
  die alles leidt naar uw bestel.

 

5   O Here, ons schild van omhoog,
  zie neder met een gunstig oog
  op uw gezalfde in uw tempel.
  Een dag in uw paleis is meer
  dan duizend elders. Ik verkeer
  veel liever need’rig aan uw drempel
  dan dat ik aanzit, hooggeacht
  waar men den Here God veracht.

 

6   Want God onze Heer die ons mild
  bestraalt als zon, beschermt als schild,
  zal in genade ons verhogen.
  Zijn hand onthoudt het goede niet
  aan wie oprecht Hem hulde biedt
  en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
  Heer, die het al in handen houdt,
  welzalig die op U vertrouwt.
   
   
   
   

Psalmen uit het Liedboek voor de Kerken (1973)

Reageer

*